I Skagerak Energi AS tolererer vi ingen former for korrupsjon, bestikkelser, underslag, konkurransesamarbeid, sosial dumping, diskriminering eller trakassering.

Skageraks "Etiske Retningslinjer (PDF, 1MB)" for medarbeidere og "Leveregler for Leverandører" skal hjelpe våre ansatte og våre samarbeidspartnere til å ta de rette valgene i sitt daglige arbeid.

Slik sier du i fra

Skagerak Energis ansatte oppfordres til først å melde fra om kritikkverdige forhold/brudd på retningslinjer internt til nærmeste overordnede, eventuelt en ledende ansatt, tillitsvalgte, vernetjenesten, HR eller en ansatterepresentant i Skagerak Energis styre.

Dersom slike tiltak vurderes og ikke være tilstrekkelig, kan kritikkverdige forhold rapporteres gjennom vår eksterne varslingskanal, "Speak Up". Innrapporteringer gjennom varslingskanalen vil i første omgang bli mottatt og behandlet av en uavhengig tredjepart, i denne sammenhengen, advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers (PwC).  PwC opprettholder en høy etisk standard og vil håndtere alle innrapporteringer konfidensielt.

Den som sier i fra bestemmer selv hvilken informasjon som skal gis. Det er ikke krav om bevisførsel for hendelsen, handlingen eller unnlatelsen. For å gi Skagerak Energi mulighet til å følge opp på en god måte, bør imidlertid innrapporteringen være så detaljert som mulig og, hvis mulig, inneholde understøttende bevis.

Skageraks eksterne varslingskanal – "Speak Up"

Personen som rapporterer kritikkverdige forhold kan velge å være anonym. Imidlertid vil eventuelle undersøkelser og oppfølgingsaktiviteter være enklere å gjennomføre, og sannsynligvis bli mer vellykket, hvis den som varsler oppgir sin identitet. Det er også mulig å forbli anonym overfor Skagerak Energi, og kun oppgi sin identitet til PwC.

PwC er dedikert til å opprettholde en høy etisk standard og vil håndtere alle varslinger konfidensielt.

Skagerak Energi understreker viktigheten av å skape trygghet for og skape tillit hos den eller de som varsler om uakseptabel atferd eller ønsker å uttrykke en bekymring.

Alle forhold som rapporteres som brudd på Skagerak Energis etiske retningslinjer, håndteres i henhold til konsernets styringssystemer.

Ordinære henvendelser og klager

Ordinære henvendelser og klager skal rettes til Kundetjenester i Lede (tidligere Skagerak Nett) på telefon 35 51 89 90 (åpningstid 08-15). Døgnåpen telefon for feilmeldinger 35 51 89 91.