Skagerak Energi ønsker leverandører som kan bidra til verdiskapning og vekst gjennom leveranser av høy kvalitet til konkurransedyktige priser. Dette setter krav til effektivitet og kvalitet i alle anskaffelsesprosesser som Skagerak-konsernet gjennomfører.

Deler av Skageraks virksomhet er regulert av Lov om offentlige anskaffelser og reglene i Forsyningsforskriften, som stiller krav til hvordan vi gjennomfører våre anskaffelser.

Prinsipper ved anskaffelser

Uavhengig av om en anskaffelse er underlagt regelverket eller ikke, skal anskaffelser til Skagerak Energi gjennomføres etter følgende prinsipper:

  • Skagerak Energi skal opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy forretningsetisk standard i den interne saksbehandling og sikre at det ikke finner sted forskjellsbehandling mellom leverandører.
  • Anskaffelser i konsernet skal, så langt det er mulig, være basert på konkurranse.
  • Skagerak Energi skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen.
  • Valg av kvalifiserte tilbydere og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier.

Leveregler stiller krav til leverandører

Skagerak Energi stiller krav til sine leverandører innenfor samfunnsansvar, HMS, ytre miljø og kvalitet. Kravene til leverandørene er beskrevet nærmere i Skagerak Energis leveregler for leverandører (PDF, 546KB). Leverandører til Skagerak Energi forventes å oppfylle disse kravene i sitt forretningsforhold med oss.