Hensynet til helse, miljø og sikkerhet skal prege all virksomhet i Skagerak Energi. Vi arbeider i henhold til nullvisjonen, og mener at alle uønskede hendelser og ulykker kan forhindres. Alt arbeid skal planlegges og gjennomføres med målsetting om å et inkluderende, skadefritt og trygt arbeidsmiljø. 

Vi tror på at et inkluderende og åpent arbeidsmiljø gjør oss sterkere, og dyrker frem en HMS-kultur preget av åpenhet, vilje til etterlevelse og kontinuerlig forbedring, hvor hver enkelt ansatt har ansvaret for å bidra til et inkluderende, skadefritt og trygt arbeidsmiljø. 

I Skagerak Energi ønsker vi en kultur for å gi og ta imot konstruktive tilbakemeldinger, vise vilje til å korrigere atferd og berømme rapportering av egne avvik. Brudd på HMS-bestemmelsene følges opp linjevei. 

Rollups med bilde og tekstBygg, anlegg, infrastruktur og all informasjon skal være forsvarlig sikret, og vi skal ha beredskap for alvorlige ulykker og kritiske situasjoner. 

I Skagerak Energi legges det til rette for at all virksomhet utøves i samsvar med prinsipp om bærekraftig utvikling, og konsernet stiller miljøkrav til entreprenører og leverandører for å påvirke disse i en bærekraftig retning. Skagerak Energi skal kjenne til og åpent kommunisere hvordan beslutninger, produkter og aktiviteter påvirker ytre miljø.

«Grønn sone» er et viktig program innen HMS-arbeidet i Skagerak Energi. Veien til å være i grønn sone går gjennom å identifisere risiko, vurdere og kommunisere risiko, for så å ta riktige valg., og dermed være i grønn sone. Vi har etablert leveregler Grønn sone, som er forventninger til atferd når vi står i en konkret arbeidssituasjon. Skagerak Energi krever at alle entreprenører som utfører oppdrag for konsernet skal ha høyt HMS-fokus, og at arbeidsbetingelsene skal være i henhold til gjeldende lovverk for alle som utfører arbeid for konsernet.