Selskapene i Skagerak-konsernet er engasjert i en rekke prosjekter innenfor forskning, utvikling og innovasjon.

Bedre utnyttelse av eksisterende ressurser

Størstedelen av innsatsen innenfor forskning og utvikling (FoU) er rettet mot økt utnyttelse av eksisterende anlegg og utnyttelse av vann til kraftproduksjon.

I lang tid fremover kommer det alt vesentlige av inntektene fra eksisterende anleggsmasse i Lede, Skagerak Kraft og Skagerak Varme. Økt utnyttelse av eksisterende ressurser er dermed viktig for å bedre driftsmarginene og redusere investeringsbehovet.

God erfaring med digitalisering

Skagerak-konsernet har flere vellykkede eksempler på innovativ bruk av ny teknologi for å effektivisere virksomheten. Lede har gjennom omfattende digitalisering og sammenkopling av nettinformasjonssystemet med driftskontrollsystemet, effektivisert driften i hele verdikjeden. Både Skagerak Nett og Skagerak Kraft har digitalisert vedlikeholdssystemet og gjort det tilgjengelig på bærbare enheter.

FOU aktiviteter i Skagerak 

  • Økt utnyttelse av eksisterende anlegg og utnyttelse av vann til kraftproduksjon
  • Design, materialbruk og utnyttelse av fremtidige anlegg
  • Utredning av rammebetingelser og regulering
  • Samarbeid med utdannings- og forskningsinstitusjoner

Pågående forbedringsprogram i konsernet, oppmuntrer til nytenkning og utvikling av smartere og billigere måter å jobbe på.

Økt automatisering av arbeidsoppgaver

En akselererende utvikling innen digitalisering har medført nye forretningsmodeller i mange bransjer. Økt datakraft, programvareutvikling og billig kommunikasjon har gitt nye muligheter for automatisering av stadig flere arbeidsoppgaver.

For konsernet er det viktig å bygge kompetanse som setter oss i stand til å forstå og håndtere fremtidens forretningsmodeller. Like viktig er det å ta i bruk ny teknologi i pilot eller fullskala for å styrke fremtidig konkurransekraft.

Deltager i flere forskningsprosjekter

Svært mange aktiviteter foregår i samarbeid med andre aktører. En stor andel organiserer Energi Norge gjennom fellesfinansiert bransjeforskning. Fra 2017 er det opprettet omfattende programmer i regi av Forskningsrådets ordning med Forskningssentre for Miljøvennlig Energi, (FME) som skal gå over flere år. Lede og Skagerak Kraft er partnere i programmene for sine områder, kalt henholdsvis Cineldi og Hydrocen.

Konsernet bidrar også med å legge til rette for pilotprosjekter og stille kompetanse og anlegg til disposisjon for ulike testprosjekter. Enova tilbyr nå bransjen betydelig støtte for alle som har et forslag til å teste ny teknologi i større skala.

Vil utvide samarbeidet med universiteter og høyskoler

Skagerak-konsernet ønsker å styrke innsatsen som partner med universiteter og høyskoler i regionen innen utvalgte felt. I tillegg til problemløsning for kjernevirksomheten, ønsker vi å legge til rette for prosjekter som kan munne ut i etablering av ny virksomhet og industri med betydelig strømforbruk.