Skageraks samfunnsoppdrag er å ha en bærekraftig og miljøvennlig produksjon av ren energi, og en sikker og stabil distribusjon av elektrisitet til industri- og næringsvirksomheter og privathusholdninger. Vi forvalter samfunnskritisk infra struktur, og stans i leveranse av strøm kan få alvorlige følger. Vern om menneskers liv og helse, naturmangfold og klima er fundamentet i alle våre beslutninger og aktiviteter.

Noe av det viktigste Skagerak Energi kan gjøre for lokalsamfunn og omgivelser, er å sikre at vi har en sunn økonomi, en etisk og ansvarlig forretningsførsel og at våre medarbeidere trives og ikke utsettes for helserisiko. Skagerak er en lønnsom bedrift som skaper gode arbeidsplasser, kjøper varer og tjenester for store verdier og betaler skatter, avgifter og utbytte til eierne.

Dialog med interessenter

Tilknytning til regionen og et godt samarbeid med våre interessenter er viktig 
for Skagerak Energi. Tre av regionens kommuner har eierandeler i konsernet, og Skagerak Energi er en av regionens store arbeidsgivere. Skagerak Energi er en motor for verdi skapingen i regionen. 

Utbygging av vannkraft og strømnett forårsaker inngrep i økosystemer og landskap. For å ta gode beslutninger og sikre en kunnskapsbasert forvaltning av naturressursene, legger vi vekt på å ha høy kompetanse på viktige områder og føre en god dialog med myndigheter, eiere, naturvernorganisasjoner, kunder, forretningspartnere, lokale foreninger og andre interessenter.

Skagerak Energi har vurdert hvilke områder som er vesentlige for at samfunnsoppdraget skal innfris og ressursene forvaltes på en god måte. Vurderingen er basert på etterlevelse av lovkrav og konsesjoner, forståelse av de viktigste interessenters krav og forventninger, samt konsernets risikovurdering og strategi.

I 2018 ble Skagerak Energifrokost introdusert som møteplass for faglig påfyll og diskusjon av spørsmål knyttet til energi, miljø, klima og bærekraft. Leder av Cicero, Kristin Halvorsen og leder av WWF Verdens naturfond, Bård Vegar Solhjell, var foredrags holdere ved de to energifrokostene som ble arrangert.

Skagerak Energi var også blant arrangørene da et todagersseminar om Gunnar Knudsen gikk av stabelen i Ibsenhuset i forbindelse med forskningsdagene 2018.

Prioriterte innsatsområder i Skagerak Energi:

  • Sikre liv og helse, etikk og integritet
  • Sikker og stabil energiforsyning
  • Bærekraftig produksjon, vekst og utvikling
  • Motiverte og kompetente medarbeidere
  • Forskning- og teknologiutvikling
  • Kommunikasjon med interessenter
  • Informasjons- og IT-sikkerhet
  • Ansvarlig leverandørstyring
  • Økonomiske bidrag til regionen gjennom skatter, avgifter, arbeidsplasser, anskaffelser og støtte til organisasjons- og kulturliv