Skageraks samfunnsoppdrag er å ha en bærekraftig og miljøvennlig produksjon av ren energi, og en sikker og stabil distribusjon av elektrisitet til industri- og næringsvirksomheter og privathusholdninger. Vi skal utvikle nye produkter som bidrar til en bærekraftig og langsiktig vekst. Vi forvalter samfunnskritisk infrastruktur, og stans i leveranse av strøm kan få alvorlige følger. Vern om menneskers liv og helse, naturmangfold og klima er fundamentet i alle våre beslutninger og aktiviteter.

Skagerak Energi har en sunn økonomi, en etisk og ansvarlig forretningsførsel og er opptatt av at våre medarbeidere trives. Skagerak skaper gode arbeidsplasser, kjøper varer og tjenester for store verdier og betaler skatter og avgifter i kommune der vi er etablert. 
Vi har store ambisjoner for selskapet og vår region. All vekst og videre utvikling skal skje ved bærekraftige løsninger i et langsiktig perspektiv, og FNs bærekraftmål skal være inkludert i våre ambisjoner og handlinger. 

Dialog med interessenter

Tilknytning til regionen og et godt samarbeid med våre interessenter er viktig 
for Skagerak Energi. Tre av regionens kommuner har eierandeler i konsernet, og Skagerak Energi er en av regionens store arbeidsgivere. Skagerak Energi er en motor for verdiskapingen i regionen. 

Utbygging av vannkraft og strømnett forårsaker inngrep i økosystemer og landskap. For å ta gode beslutninger og sikre en kunnskapsbasert forvaltning av naturressursene, legger vi vekt på høy kompetanse og god dialog med myndigheter, eiere, naturvernorganisasjoner, kunder, forretningspartnere, lokale foreninger og andre interessenter.

Skagerak Energi har vurdert hvilke områder som er vesentlige for at samfunnsoppdraget skal innfris og ressursene forvaltes på en god måte. Vurderingen er basert på etterlevelse av lovkrav og konsesjoner, forståelse av de viktigste interessenters krav og forventninger, samt konsernets risikovurdering og strategi.

Prioriterte innsatsområder i Skagerak Energi:

  • Sikre liv og helse, etikk og integritet
  • Sikker og stabil energiforsyning
  • Bærekraftig produksjon, vekst og utvikling
  • Motiverte og kompetente medarbeidere
  • Forskning- og teknologiutvikling
  • Kommunikasjon med interessenter
  • Informasjons- og IT-sikkerhet
  • Ansvarlig leverandørstyring
  • Økonomiske bidrag til regionen gjennom skatter, avgifter, arbeidsplasser, anskaffelser og støtte til organisasjons- og kulturliv