Skagerak Energis etiske regelverk krever at våre medarbeidere og samarbeidspartnere opptrer på en bærekraftig, etisk og sosialt ansvarlig måte. Vi arbeider mot korrupsjon, hvitvask og annen kriminalitet i alle dens former. Ingen skal tilby, gi, akseptere eller motta urettmessige fordeler, hverken for konsernet eller for privat vinning. Alle skal unngå situasjoner som kan gi opphav til interessekonflikt eller som kan innvirke på vår integritet, handlefrihet eller dømmekraft.

Varsling håndteres konfidensielt

Det vil alltid være i Skagerak Energis interesse at etiske problemstillinger belyses. Egne ansatte og andre interessenter kan varsle om mulige kritikkverdige forhold via våre nettsider. All varsling håndteres konfidensielt, og Skagerak Energi vil aldri utøve noen sanksjoner mot den som varsler eller bidrar til å avklare mulige kritikkverdige forhold.

Tiltak mot økonomisk kriminalitet

Skagerak Energi er i en bransje som forvalter betydelige verdier, og bransjen omsetter for 70-75 milliarder kroner årlig. Det planlegges store investeringer de kommende årene, og dette medfører en økt risiko for økonomisk kriminalitet. Vi sørger for gode forebyggende tiltak og god internkontroll, men møter den økte risikoen med økt oppmerksomhet. Skagerak Energi har for eksempel bidratt til utarbeidelse av en bransjeveileder innen området økonomisk kriminalitet, og vi er pilot i arbeidet med å implementere denne i bransjen.

Arbeidsmiljø med høy standard

Skagerak Energi respekterer FNs menneskerettighetserklæring og internasjonalt anerkjente arbeidstakerrettigheter. Vi arbeider aktivt for å skape et arbeidsmiljø preget av likeverd, mangfold og gjensidig respekt. Vi tolererer ingen form for diskriminering eller trakassering på våre arbeidsplasser.

I Skagerak Energi etterlever vi norsk lovverk og relevante internasjonale konvensjoner og retningslinjer fastsatt av anerkjente organisasjoner som FN og Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD. Ved forskjeller mellom gjeldende lover, forskrifter og Skagerak Energis styrende dokumenter, følger vi den høyeste standarden.

Informasjon og opplæring skal sikre etterlevelse

Etterlevelse av vårt etiske regelverk står tydelig på dagsorden hos konsernstyret, ledere og ansatte. Hyppig risikovurdering, gjentatt opplæring og god internkontroll skal sikre etterlevelse. Skagerak Energi har satset på en omfattende lederopplæring, og våre ledere har ansvar for at alle medarbeidere er godt kjent med konsernets krav, for egen atferd og for sine ansattes etterlevelse.

Opptreden i strid med Skagerak Energis etiske regelverk eller kontrakter inngått med Skagerak Energi vil alltid bli fulgt opp og medføre sanksjoner. Alle former for økonomisk kriminalitet eller andre alvorlige brudd på norsk lov vil bli politianmeldt.