Skagerak Energi skal gjenkjennes for å et systematisk og godt HMS-arbeid, samt kontinuerlig forbedring gjennom erfaring og læring.

  • Vi skal være en krevende oppdragsgiver, som påvirker samarbeidspartnere til forbedring.
  • Vi har ambisiøse HMS-målsettinger.
  • Vi har god avviks- og hendelsesrapportering og gjennomfører regelmessige organisasjonsmålinger.
  • Vårt etiske regelverk, leder- og medarbeiderprinsipper, samt HMS-prosedyrer gir grunnlag for forventet atferd for alle ansatte.
  • Vi har aktive arbeidsmiljøutvalg, forbedringsgrupper og andre interne møteplasser. Dette sikrer en hyppig og åpen kommunikasjon mellom ledere og medarbeider og mellom ulike parter og nivå i konsernet. Ulik kompetanse og erfaringsutveksling bidrar til effektive forbedringstiltak.

Ingen aktivitet er viktig nok til å bli gjennomført med fare for menneskers liv eller helse.

IA-bedrift

Skagerak Energi har vært IA-bedrift siden 2002. Vi legger vekt på tilrettelegging og dialog, og å møte våre medarbeidere i ulike livsfaser og med ulike utfordringer. Vi har tilrettelagt for fleksibel arbeidstid, slik at arbeidstiden kan tilpasses egen situasjon. Vi har flere velferdstilbud og ansatte kan velge å være fysisk aktive, delta på ulike velferdsarrangement eller benytte bedriftshytter ved sjøen og på fjellet.

Resultater og mål

Vår viktigste HMS-målsetting for 2018 er null personskader og et sykefravær på maksimalt 3,2 %.

Vi har opplevd alvorlige personskader i Skagerak Energi. Vi vet hvordan alvorlige skader påvirker den som blir rammet, deres nærmeste og deres kolleger. Men vi har også oppnådd å redusere antallet personskader og nesten-ulykker med alvorlig potensiale betydelig de siste årene. Dette er erfaringer som bidrar til at målsettingen om null skader er spesielt viktig for oss.

  • I 2017 hadde vi 2 personskader, hvorav kun en med fravær. Det totale sykefraværet endte på 4,3 %.
  • I 2016 hadde vi 4 personskader med fravær. Det totale sykefraværet endte på 3,2 %.

Forebyggende HMS-arbeid

Den viktigste suksessfaktoren for å unngå ulykker eller helseskader er et høyt aktivitetsnivå av forebyggende HMS-arbeid og fokus på forbedringsmuligheter.

Ledere i Skagerak Energi tar ansvar og involverer seg i HMS-arbeidet, og legger til rette for og krever at alle medarbeidere også tar ansvar.

Vi har stort fokus på farer og farlige forhold, og jobber forebyggende med å redusere farlige arbeidssituasjoner i hele konsernet. 

Godt tverrfaglig samarbeid, grundige risikovurderinger og gjennomføring av handlingsplaner er grunnleggende i Skageraks HMS-arbeid. Vi benytter vernerunder, sikker jobb analyser (SJA), observasjoner av atferdsbasert sikkerhet (ABS), avviksrapportering og granskning av hendelser. God kunnskap, erfaring og kommunikasjon er viktig egenskaper for å observere farlige forhold og ta riktige valg.