Økt fornybar energiproduksjon og økt produksjon av norsk, fornybar vannkraft er et viktig bidrag til reduserte utslipp av klimagasser. Skagerak Energis produksjon og distribusjon av elektrisitet fra fornybar vannkraft og fjernvarme bidrar til reduserte direkte og indirekte utslipp av CO².

Gjennomsnittlig årsproduksjon av kraft har siden 2014 vært i overkant av 6000 GWh. I tillegg til kraftproduksjonen ble det produsert 135 GWh fjernvarme i 2020, som også gir et stort bidrag til reduserte klimagassutslipp, sammenlignet med fyring med olje. Fjernvarme bidro med en netto reduksjon på ca 30 000 tonn CO2 hos sine kunder i 2020. Samlede klimagassutslipp var 2004 tonn CO2-ekvivalenter i 2020.

Gode rutiner for sortering og behandling av avfall, både på faste lokasjoner og på midlertidige anleggsplasser, bidrar til gjenbruk av ressurser.

Vannmagasiner gir både fleksibilitet og økt leveringssikkerhet i kombinasjon med vind- og solkraftproduksjon.

Vannkraften er fornybar uten utslipp av klimagasser, men den er ikke uten miljøkonsekvenser. Både drift og utbygging medfører inngrep i økosystemer og landskap. Slike inngrep minimeres gjennom systematisk miljøforvaltning og ulike avbøtende tiltak. Skagerak Energi legger vekt på å ha en ansvarlig og kunnskapsbasert forvaltning av våre anlegg, og en føre-var-tilnærming ved miljøutfordringer. Vi arbeider kontinuerlig for å unngå, minimere, dempe eller kompensere for de negative miljøpåvirkningene, som kan følge av våre aktiviteter. Regulering av vannmagasin er dessuten et viktig flomdempende tiltak i perioder med stor nedbør.

Våre overordnede mål er:

  • Vi skal bli klimanøytrale og ha en bærekraftig verdiskaping
  • Forsvarlig forvaltning av vannressursene og ivaretakelse av naturmangfold
  • Gode standarder for drift, tilsyn og systematisk vedlikehold av anlegg
  • Gode arbeidsmetoder og teknologi for å hindre utslipp av forurensende stoffer
  • Samme krav til våre leverandører som til oss selv