Skageraks samfunnsoppdrag er å ha en bærekraftig og miljøvennlig produksjon av ren energi, og en sikker og stabil distribusjon av elektrisitet til industri- og næringsvirksomheter og privathusholdninger. Vi skal utvikle nye produkter som bidrar til en bærekraftig og langsiktig vekst. Vi forvalter samfunnskritisk infrastruktur, og stans i leveranse av strøm kan få alvorlige følger. Vern om menneskers liv og helse, naturmangfold og klima er fundamentet i alle våre beslutninger og aktiviteter.

Skagerak Energi har en sunn økonomi, en etisk og ansvarlig forretningsførsel og er opptatt av at våre medarbeidere trives. Skagerak skaper gode arbeidsplasser, kjøper varer og tjenester for store verdier og betaler skatter og avgifter i kommune der vi er etablert. 
Vi har store ambisjoner for selskapet og vår region. All vekst og videre utvikling skal skje ved bærekraftige løsninger i et langsiktig perspektiv, og FNs bærekraftmål skal være inkludert i våre ambisjoner og handlinger. 

Ansvarlighet for egen virksomhet og i leverandørkjeden

En av Skageraks tre kjerneverdier er «Ansvarlig». Vi har en grunnleggende forpliktelse til å opptre på en bærekraftig, etisk og sosialt ansvarlig måte og å overholde alle gjeldende juridiske krav uansett hvor vi opererer. 

Våre forretningsprinsipper gjelder for alle selskaper i Skagerakkonsernet og alle enkeltpersoner som arbeider for Skagerak, uavhengig av sted. Samarbeidspartnere er forventet å forholde seg til regler som er i tråd med Skageraks etiske krav.

Skagerak respekterer internasjonalt anerkjente menneskerettigheter og  arbeidstakerrettigheter, herunder organisasjonsfrihet og anerkjennelse av retten til kollektive forhandlinger. Vi støtter avskaffelse av alle former for tvangsarbeid, effektiv avskaffelse av barnearbeid, og eliminering av diskriminering i sysselsetting og yrke.  Vi jobber aktivt med å redusere risikoen for å medvirke til negativ påvirkning/brudd på rettighetene, blant annet gjennom aktsomhetsvurderinger, kvalifiseringsordninger og krav til leverandører.

I Skagerakkonsernet forplikter vi oss til ansvarlig innkjøpspraksis. Vi er tydelige på forventninger til våre leverandører og andre forretningsforbindelser om at de skal bidra til å overholde grunnleggende menneskerettigheter og krav til anstendige arbeidsforhold. Skagerak stiller gjennom kontraktmessige forpliktelser «Leveregler for leverandører» (PDF, 232KB)  krav til leverandører med hensyn til miljø, sikkerhet, arbeidstagers rettigheter, lønn og korrupsjon. Å ikke opptrå i samsvar med levereglene anses som en alvorlig sak som vil kunne føre til heving av kontrakt, krav om forholdsmessig kompensasjon, diskvalifisering som leverandør, og rapportering til relevante myndigheter.
 

Dialog med interessenter

Tilknytning til regionen og et godt samarbeid med våre interessenter er viktig 
for Skagerak Energi. Tre av regionens kommuner har eierandeler i konsernet, og Skagerak Energi er en av regionens store arbeidsgivere. Skagerak Energi er en motor for verdiskapingen i regionen. 

Utbygging av vannkraft og strømnett forårsaker inngrep i økosystemer og landskap. For å ta gode beslutninger og sikre en kunnskapsbasert forvaltning av naturressursene, legger vi vekt på høy kompetanse og god dialog med myndigheter, eiere, naturvernorganisasjoner, kunder, forretningspartnere, lokale foreninger og andre interessenter.

Skagerak Energi har vurdert hvilke områder som er vesentlige for at samfunnsoppdraget skal innfris og ressursene forvaltes på en god måte. Vurderingen er basert på etterlevelse av lovkrav og konsesjoner, forståelse av de viktigste interessenters krav og forventninger, samt konsernets risikovurdering og strategi.

Prioriterte innsatsområder i Skagerak Energi:

  • Sikre liv og helse, etikk og integritet
  • Sikker og stabil energiforsyning
  • Bærekraftig produksjon, vekst og utvikling
  • Motiverte og kompetente medarbeidere
  • Forskning- og teknologiutvikling
  • Kommunikasjon med interessenter
  • Informasjons- og IT-sikkerhet
  • Ansvarlig leverandørstyring
  • Økonomiske bidrag til regionen gjennom skatter, avgifter, arbeidsplasser, anskaffelser og støtte til organisasjons- og kulturliv