Økt fornybar energiproduksjon og økt produksjon av norsk, fornybar vannkraft er et viktig bidrag til reduserte utslipp av klimagasser. Skagerak Energis produksjon og distribusjon av elektrisitet fra fornybar vannkraft og fjernvarme bidrar til reduserte direkte og indirekte utslipp av CO².

Gode rutiner for sortering og behandling av avfall, både på faste lokasjoner og på midlertidige anleggsplasser, bidrar til gjenbruk av ressurser.

Årlig energiproduksjon fra Skagerak Energi har vært cirka 6100 GWh i snitt de siste fem årene. Kraftproduksjonen avhenger av vannressurssituasjonen og markedsforhold for kraft. Av dette utgjorde fjernvarme 141 GWh i 2018. Kun 10 GWh ble produsert ved hjelp av gass, som brukes i fjernvarmeanlegg når etterspørselen er ekstra høy. Det vil si at 99,8 prosent av samlet energiproduksjon er fornybar og klimanøytral. Når vi deler samlede utslipp av CO² på produsert mengde energi, får vi 0,4 gram CO² per kWh i 2018, ned fra 1,7 gram/kWh i 2011. Til sammenligning slipper et tysk kullkraftverk ut cirka en kilo CO² per kWh og et gasskraftverk en halv kilo CO² per kWh.

Vannmagasiner gir både fleksibilitet og økt leveringssikkerhet i kombinasjon med vind- og solkraftproduksjon.

Vannkraften er fornybar og har ubetydelige utslipp av klimagasser, men den er ikke uten miljøkonsekvenser. Både drift og utbygging medfører inngrep i økosystemer og landskap. Slike inngrep minimeres gjennom systematisk miljøforvaltning og ulike avbøtende tiltak. Skagerak legger vekt på å ha en ansvarlig og kunnskapsbasert forvaltning av våre anlegg, og en føre-var-tilnærming ved miljøutfordringer. Vi arbeider kontinuerlig for å unngå, minimere, dempe eller kompensere for de negative miljøpåvirkningene, som kan følge av våre aktiviteter. Regulering av vannmagasin er dessuten et viktig flomdempende tiltak i perioder med stor nedbør.

Våre overordnede mål

Våre overordnede mål er at all utbygging og drift skal oppfylle kravene om:

  • Forsvarlig forvaltning av vannressursene og ivaretakelse av naturmangfold.
  • Gode standarder for drift, tilsyn og systematisk vedlikehold av anlegg.
  • Gode arbeidsmetoder og teknologi for å hindre utslipp av forurensende stoffer.
  • Samme krav til våre leverandører som til oss selv.

Skagerak Energi har ambisjon om å bli klimanøytral, og konsernet vil i 2019 utarbeide en plan for å nå dette målet.