Klimaendringer og global oppvarming er blant de største utfordringene i vår tid, og utslipp av klimagasser må raskt reduseres. Skagerak Energi bidrar til å møte denne utfordringen ved å tilby fornybare og bærekraftige energiløsninger.

Fornybar og klimavennlig energi

Skageraks hovedprodukt er energiproduksjon, som først og fremst er basert på fornybar vannkraft og har et svært lite karbonavtrykk. I tillegg leveres fjernvarme produsert av flis, varmepumper og spillvarme fra industrien, og det leveres biogass som er et klimanøytralt drivstoff produsert av organisk avfall fra husholdninger og landbruk. Biogass og et lysende eksempel på "sirkulær økonomi", hvor vi altså resirkulerer og gjenbruker matavfall og kan erstatte diesel med biogass.

Skageraks produksjon og distribusjon av ren og grønn energi, betyr reduserte utslipp av klimagasser.

Skageraks anlegg og totale produksjon representerer en betydelig verdiskapning og nytte for samfunnet, som forsterkes av de klimaendringer vi nå opplever. Vi bidrar til å forsyne samfunnet med fornybar energi, og vår drift av magasin og vassdrag bidrar til å begrense samfunnets sårbarhet gjennom flomdempende tiltak. Den fleksibilitet som vannmagasiner utgjør, legger også til rette for at vi i Norge kan supplere med variable energikilder som sol og vind uten å miste forsyningssikkerheten.

Systematisk miljøforvaltning

Vi tar på største alvor at våre aktiviteter også betyr ulike typer inngripen i naturen. Dette møtes gjennom systematisk miljøforvaltning og ulike avbøtende tiltak. Som blant annet selvpålagte restriksjoner i tillegg til myndighetenes konsesjoner, slik at vi reduserer den negative påvirkningen så mye som mulig.

I utvikling av nettet, tas det hensyn til miljø- og klimamessige utfordringer. Vi har redusert antall master og forsterket nettet betydelig både i Grenland og Vestfold de siste årene.

Avbøtende tiltak

Årlig setter Skagerak Energi ut store mengder småfisk. Ål som vandrer oppover i vassdrag, samles og tilbakeføres til havet uten å bli skadet. Vi monterer pinner på mastetopper i områder hvor det er mye storfugl, for å hindre fuglene i å komme nær og bli drept av strømførende linjer. I all rehabilitering og utvikling av nettet, gjennomføres helhetlige vurderinger som tar hensyn til miljø- og klimamessige utfordringer.

Nettet forsterkes kontinuerlig, og det legges vekt på å velge optimale linjetraseer og redusere luftlinjer til fordel for nedgravet kabel. Skagerak Energi har redusert antall master og forsterket nettet betydelig både i Grenland og Vestfold de siste årene.