Tildelingen kommer gjennom programmet Pilot-E, som er et samarbeid mellom Enova, Forskningsrådet og Innovasjon Norge for å få frem nye, konkurransedyktige bedrifter innen området miljøvennlig energiteknologi.

Lokale virtuelle «kraftverk»

De neste ti årene er det estimert et behov for nettinvesteringer i Europa på 400 milliarder euro, hvorav 14 milliarder euro bare i Norge. Et hovedmål med prosjektet er å redusere investeringsbehovet og dermed nettleien ved å utnytte nettet bedre.

Prosjektnavnet «Next Generation Virtual Power Plant» illustrerer at planen er å utvikle en plattform for effektivt å kunne samle nye ressurser for produksjon og lagring av energi, fra solceller på taket til elbilbatterier og varmtvannstanker, i lokale virtuelle «kraftverk». 

– Skagerak Energi har utviklet flere løsninger som hver for seg bidrar til en utfasing av fossil energi. Sammen med Volue og partnere i prosjektet vil vi nå se alle eksisterende og fremtidige initiativ i sammenheng. Våre løsninger innenfor smart elbillading, solenergiproduksjon, batterilagring og krafthandel vil være sentrale bidrag inn i samarbeidet, sier Øystein Kristoffersen Sæther, Konserndirektør Innovasjon og Forretningsutvikling i Skagerak Energi.

Utfordrer tradisjonell drift

Da kraftsystemet i Norge og Europa ble bygget var det med stor grad av overkapasitet og forutsigbarhet i forbruksutviklingen. Slik er det ikke lenger: Det grønne skiftet utfordrer tradisjonell nettdrift på flere hold med større variasjoner, økt usikkerhet og uforutsigbarhet omkring lokalisering av ny produksjon og nytt forbruk, noe som gjør at den tradisjonelle tilnærmingen for planlegging og drift blir komplisert for nettselskapene og kostbar for sluttkundene. 

– Energisystemet er verdens største og mest komplekse maskin, og nå blir denne maskinen enda mer komplisert på grunn av to trender: Mer fornybar kraft, hvor produksjonen er variabel. Og mer distribuert produksjon og lagring via et stort antall mindre enheter. Skal folk flest få stabil tilgang til rimelig strøm, må vi klare å samordne og utnytte disse enhetene, og det vil vi bidra til med dette prosjektet, sier Kjetil Storset, som leder området Distributed Energy Systems i Volue. 

Partene ser et betydelig markedspotensial for den nye plattformen, både i Norge og internasjonalt. I tillegg til Skagerak Energi og Volue deltar NTNU, Coop, Lede og OSO Energy i prosjektet. 

Om Skagerak Energi: 

I over 100 år har Skagerak Energi sørget for lys og varme, og levert kraft til den industrielle utviklingen. Som et av landets ledende energiselskap tilbyr Skagerak Energi stadig flere løsninger for kunder, nettselskap og kraftprodusenter – med mål om å være på lag med en grønn framtid.

Om Volue:

Volue er markedsleder innen teknologier og tjenester som driver den grønne omstillingen. Basert på 50 års erfaring leverer Volue innovative løsninger, systemer og innsikt til samfunnskritiske bransjer. Over 700 ansatte jobber med mer enn 2200 kunder på tvers av energi-, strømnett-, vann- og infrastrukturprosjekter som sikrer en bærekraftig, fleksibel og pålitelig fremtid. Selskapet har hovedkontor i Oslo og er aktivt i over 40 land.

For ytterligere informasjon:

Øystein Kristoffersen Sæther, Skagerak Energi     Tlf: +47 414 13 117
Kjetil Storset, Volue    Tlf: +47 481 64 555