Pressemelding datert 28.8.2017

Den nye satsningen skjer i datterselskapet Skagerak Naturgass AS, som inntil nå har vært heleid av Skagerak Energi. 31. juli 2017 gikk franske Air Liquide inn som ny hovedeier, med 51 prosent eierandel. Skagerak Energi fortsetter med en betydelig eierandel på 49 prosent. De nye partnerne har store planer for ytterligere investeringer i ny infrastruktur knyttet til først og fremst produksjon, lagring og distribusjon av biogass og distribusjon av hydrogen til kjøretøy og skip i Norge. Biogass er også velegnet som fornybar erstatning for naturgass til industrien.

Biogass er kroneksemplet på en perfekt sirkulær bioøkonomi. Eksempelvis blir husdyrgjødsel og matavfall utnyttet til å lage drivstoff til biler, skip og tog, og biogjødsel til landbruket. Når fornybar biogass erstatter diesel og andre fossile energikilder, får vi både klima- og miljøgevinst. Klimagevinst ved at fornybart erstatter fossilt. Miljøgevinst ved at gass har lavere utslipp av lokal miljøforurensing som NOX, svovel og støv. Innenfor hydrogen er Air Liquide en pioner og blant verdens ledende aktører – der selskapet er representert i hele kjeden – fra produksjon til lagring og videre til distribusjon.

- Air Liquide er fornøyd med å utvide vår posisjon innenfor det det grønne transportsegmentet på nytt territorium, takket være dette partnerskapet med et selskap som på få år har klart å sikre en attraktiv markedsposisjon for biogass i Norge. Biogass er et alternativ til fossilt drivstoff, som på samme måte som hydrogen, responderer godt på vår tids utfordringer knyttet til energi, klima og miljø. Med mer enn 50 biogass- anlegg verden rundt og nesten 60 bio-NGV- fyllestasjoner i Europa, er dette nye partnerskapet en ny milepæl for Air Liquide innen det grønne transportområdet og en mulighet til å være med på å tegne morgendagens energikart, sier Philippe Merino, Visepresident i Air Liquide Global Markets & Technologies.

- Vi er stolt over hva våre folk har fått til på biogass. På kort tid har vi blitt en betydelig leverandør av biogass til transportsektoren. Nå er tiden inne for et nytt løft. Derfor er vi svært fornøyd med å ha funnet en utviklingspartner som har det som trengs for å bli med på et slikt løft. Vi har nå funnet en partner med ledende teknologisk og kommersiell kompetanse internasjonalt. Når vi kobler dette sammen med deres globale portefølje av tilsvarende virksomheter innen biogass og hydrogen, så ligger det meste til rette for at høye ambisjoner ikke bare kan settes, men også nås, er den klare beskjeden fra Knut Barland, Konsernsjef i Skagerak Energi.

Frode Halvorsen, som leder selskapet som nå har fått inn en tung internasjonal aktør på eiersiden, understreker at det nye partnerskapet er en god anerkjennelse av det arbeidet som er gjort i selskapet over mange år:

- Vi leverer allerede biogass til en rekke offentlige og private transportaktører i Telemark, Vestfold og Østfold og stiller nå med klare nasjonale ambisjoner. Dette vil komme gamle og nye kunder til gode i form av mer konkurransedyktige produkter og tjenester, samt forsterket teknologisk og kommersiell kapasitet. Fremtiden ser lys og grønn ut. Det er ikke fremtidsspinn vi driver med på transportsiden: biogasskjøretøy til tungtransport er her allerede i dag og de store leverandørene leverer dette. Biogass er et fullverdig grønt substitutt til dieselbiler i tungtransporten. Allerede ser vi transportører som velger dette for å være i forkant når offentlige og private anbud krever grønn transport, men politikerne kan bidra til få opp dette antallet, sier Halvorsen.

Halvorsen synes det er bra at elbil-parken vokser i Norge, men har en klar oppfordring til politikerne:

- Tyngre kjøretøy på biogass bør ha samme rammevilkår som tyngre kjøretøy på el og hydrogen. Incentiver må til for å få transportbransjen til å legge om til mer klima- og miljøvennlige kjøretøyflåter. Innkjøp og bruk av tyngre kjøretøy må gjøres billigere. Her må politikerne lede vei. Det kan de gjøre ved å redusere engangsavgiften på tyngre kjøretøy som bruker biogass og la de slippe billigere eller helst gratis gjennom bommene.