Rett nedenfor Vindsjådammen i Hjartdal sitter Jan Heggenes, professor i økologi fra Høgskolen i Sørøst-Norge, og laster over data fra en temperaturlogger, som ligger fast i elva, til datamaskinen han har med seg. På fire steder langs det åtte kilometer lange vassdraget fra Vindsjådammen til Kovatnet har høgskolen utplassert  slike logger. De er boltet fast i fjell.

- De registrerer temperaturen én gang i timen døgnet rundt. Nå tømmer jeg disse dataene så de ikke forsvinner, forteller Heggenes.

Minnet i loggen er stort nok til å samle data i to år.

Regionalt ansvar

Målet for prosjektet Høgskolen i Sørøst-Norge utfører på oppdrag fra regulanten Skagerak Kraft er å se på om den naturlige rekrutteringen av ørret påvirkes av hvordan vassdraget reguleres.

- Vi må se om det er tilstrekkelig naturlig rekruttering, sier han.

Blant fiskerne og grunneierne er engasjementet stort, de er opptatt av at fiskens størrelse og kvalitet ivaretas.

Som regulant har Skagerak ansvar for at de naturgitte forholdene er endret.

- De har ansvar for å gjennomføre tiltak dersom reguleringen fører til at fisket blir endret, forklarer Heggenes.

Prosjektet ble igangsatt i fjor, og foreløpig har ikke prosjektet samlet inn nok data til å kunne konkludere. Det var Skagerak Kraft som tok kontakt med høgskolemiljøet og forespurte om de hadde kompetansen til å gjennomføre prosjektet.

- Vi har et regionalt ansvar for å gjøre dette, sier Heggenes.

Byggsjef og vassdragsteknisk ansvarlig Magne Wraa i Skagerak Kraft, sier Skagerak som regulant har et ansvar gjennom konsesjonsvilkårene, for å iverksette tiltak som bøter på skader som utbygger kan ha påført.

- Vi retter oss etter det departementets paragrafer sier, forteller han.

Påvirker fisken

Ut fra dammen ved Vindsjåen under Vindeggen renner det ikke lenger vann på naturlig vis, og store deler av sommeren renner det ikke vann ut i det hele tatt. Da lagres vannet i magasinet til senere vinterbruk. På grunn av en pakningsskade i tappeluka ved montering går det allikevel ut rundt 50 liter i sekundet ut fra Vindsjåmagasinet.

- Dette fungerer som en viktig minstevannføring, sier Heggenes.

Etter regulering er det lite vann på sommeren og mer på vinteren når mer kraft skal produseres. Reguleringen har også endret og i stor grad tatt bort flomtoppene som nå isteden lagres i magasinet. Temperaturforholdene er også endret. Om vinteren har vannet blitt varmere, fordi det tappes fra bunnvannet i magasinet som holder en temperatur på fire grader. Om sommeren varierer vanntemperaturen mer over døgnet etter regulering, fordi vannføringen har blitt mindre.

- Vi må se hvordan dette påvirker fisken, sier professoren.

Professor Jan Heggenes foran dammen

Sensoren er boltet fast med kjetting

Logger temperatur hver time

Utsetting ikke uproblematisk

Gjennom konsesjonen plikter Skagerak å føre kontroll med settefiskens kvalitet og utsetting. Årlig setter Skagerak ut cirka 70.000 ørret og laks til sammen i sine reguleringsområder, et betydelig mindre antall enn på 70- og 80-tallet da sur nedbør var et problem.

- Det er ikke et problem i dag, sier Wraa.

Bestanden er, som Heggenes sier, stort sett selvrekrutterende. Wraa sier at det er et problem at det blir fisket for lite. Det gjør at fisken blir mindre og mindre.

- Setter vi ut i tillegg blir vondt verre, sier han.

Barske karer

Den eneste fiskearten som er påvist i Kovavassdraget er ørret. Den tåler temperatursvingninger fra null til 25-26 grader. Veksten hos ørret er svært avhengig av vanntemperatur, i tillegg til næringstilgang.

- Optimal veksttemperatur for ørret ligger fra tolv til 14 grader.

Normalt er fisken lite aktiv om vinteren, da lever den av fettreservene den har bygd opp gjennom sommeren og høsten.

- Men dette er fjellørret. Det er barske karer.