Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt konsesjon til solparken Engene Solar som er planlagt ved Hvarnes i Lågendalen. Greenstat, som har stått for konsesjonssøknaden, eier halvparten av samarbeidsselskapet Engene Solar AS, mens Skagerak Kraft eier den andre halvparten.

God konsesjonsprosess

- Konsesjonssøknaden ble sendt rett før jul i fjor og vi opplever at prosessen rundt konsesjonssøknaden har vært god. Det kom inn syv uttalelser i forbindelse med høringen, men ingen av dem motsatte seg en konsesjon. Dette er i tråd med det inntrykket vi fikk da vi forberedte konsesjonen, blant annet ved gjennomføringen av offentlig befaring og folkemøte i Hvarnes i januar, sier prosjektleder Sebastian Farmen hos Greenstat.

Bruker gammelt industriområde

Solparken er planlagt på en gammel sagbrukstomt hvor området har ligget brakk de siste årene. Dermed fortrenger den ikke arealer som brukes til matproduksjon eller annen næringsvirksomhet.

En av landets første – kan stå ferdig i 2024

- Vi tar sikte på å ta en investeringsbeslutning i løpet av høsten. Med en beregnet byggetid på cirka 8 måneder, kan solparken settes i drift sommeren 2024, sier Farmen.

NVE påpeker at Engene Solar er blant de første solkraftverkene NVE gir konsesjon til. De legger vekt på at det vil bidra til erfaring fra bygging og drift av denne typen kraftverk, samt gi et lite bidrag til en bedret kraftbalanse.

Strøm til over 300 husstander

Solparken er planlagt med en installert effekt på 6,1 MWp, og en beregnet årsproduksjon på 6,5 GWh. Det tilsvarer strømforbruket til 325 husstander. Kostnadene er i konsesjonen anslått til 52,4 millioner kroner.

- Dette er den første solparken både for Greenstat og Skagerak Kraft. Vi ser på det som en pilot, men forventer at det vil bygges mange slike parker i årene som kommer, sier Ole Johan Lindaas hos Skagerak Kraft.