Sauland kraftverk AS har tatt frem igjen planene for bygging av Sauland kraftverk. Kraftverket fikk konsesjon tilbake i 2016, men utfordrende rammebetingelser gjorde at prosjektet den gang ble lagt til side.

Priser, klima og skatt spiller inn

- Siden 2016 har rammebetingelsene endret seg. Prisforventningene er høyere, og forventningene til kraftproduksjon er noe oppjustert. Skattebelastningen er svært høy, men det er gjort endringer i reglene for grunnrenteskatt med virkning fra 2021 som er positivt for Sauland kraftverk. Forslagene til skatteendringer i årets statsbudsjett reduserer selskapenes investeringsevne og griper også inn i lønnsomhetsberegningen. For arbeidet med Sauland forutsetter vi at det tidsbegrensede høyprisbidraget regjeringen innførte høsten 2022 avvikles senest i 2024, sier styreleder for Sauland kraftverk AS, Geir Kulås.

- Sauland er fortsatt et marginalt prosjekt, men vi har bestemt oss for å gå videre og se på mulighetene for å realisere utbyggingen.

For å nå målet ønsker selskapet å benytte en annen kontraktsstrategi og anskaffelsesprosess enn sist. De ønsker å bruke tid sammen med avtalepartnere for å finne en best mulig utbyggingsløsning.

To år før investeringsbeslutning

- Vi tror det er mulig å redusere kostnadene for prosjektet i samarbeid med anskaffelsespartnere. Vi regner med å bruke cirka to år på anskaffelsesprosessen og vil ikke ta en eventuell investeringsbeslutning før denne er gjennomført, understreker Kulås.

I henhold til konsesjonen må byggingen påbegynnes senest i februar 2026. En investeringsbeslutning kan tidligst forventes mot slutten av 2024, og med tre års byggetid vil Sauland kraftverk tidligst kunne stå ferdig i 2027/2028.

- Det er fortsatt lang vei frem, men dette er en slags restart av prosjektet. Det hadde vi ikke gjort om vi ikke har håp om å få til en lønnsom utbygging.

Sauland kraftverk AS disponerer hoveddelen av fallrettighetene, og ønsker å inngå minnelige avtaler med de fall- og grunneiere som man ikke har slike avtaler med. Dersom dette ikke lykkes vil det være nødvendig å ekspropriere. Derfor sendes det i disse dager en søknad om fornying av tidligere ekspropriasjonstillatelser til Olje- og energidepartementet. Berørte fall- og grunneiere orienteres med en kopi av brevet.

Kraft til 11 000 husstander

Oppdaterte produksjonsestimater for Sauland kraftverk har gjort at antatt middelproduksjon har økt fra 205 til 220 GWh. Mildere vintre gir økt vintertilsig, redusert vårflom og dermed muligheter for høyere produksjon. Optimalisering av tunneltverrsnitt gir også produksjonsgevinster. 

Produksjonen vil tilsvare forbruket til 11 000 husstander. Byggekostnaden ble i 2016 beregnet å være i overkant av 1,1 milliard kroner.

Sauland kraftverk AS er eid av Skagerak Kraft (67 %), Notodden Energi (16,2 %), Hjartdal kommune (14,35 %) og lokale grunneiere (2,45 %).