Biogass kan brukes som drivstoff til tungtransport og skip, eller brukes til industri- og næringsformål som erstatning for fossilbasert naturgass. Biogass, kan lages av husholdningsavfall, husdyrgjødsel eller avløpsvann og erstatter fossile energibærer og bidrar til redusert CO2-utslipp. 
Det er en økende etterspørsel etter biogass i det norske markedet og resten av Norden, kanskje særlig i Sverige. I dag selger Air Liquide Skagerak nærmere 200 GWh biogass i året i Norge, men potensialet for landet er anslått til å være på 2500 GWh eller mer her til lands og hele 10 000 GWh for Sverige.

Air Liquide Skagerak har overtatt et flytendegjøringsanlegg for biogass i Lidköping. Her blir biogass komprimert og gjort til flytende biogass (LBG) og solgt til kunder, primært innenfor transportsektoren. Den årlige kapasiteten ved anlegget i Sverige er 90 GWh, nok til å fylle tankene til 300 tungtransportkjøretøy.

EU peker på biogass som et av virkemidlene for å bidra til å nå klimamålene. Rammevilkårene for biogass er gode i Sverige og de svenske myndighetene ønsker å stimulere til økt produksjon. Biogass vil være en viktig energibærer i et lavutslippssamfunn. Air Liquide Skagerak vil bruke sin erfaring fra Norge, og trekke på fagkunnskapen i Air Liquide og Skagerak Energi til å utvikle aktivitetene i Sverige.

Om Air Liquide Skagerak AS: Air Liquide Skagerak AS er et joint venture mellom to selskaper med unik kompetanse innen energisektoren. Air Liquide Skagerak eies 51 prosent av Air Liquide, et internasjonalt gasselskap med hovedkontor i Paris (Frankrike), og 49 prosent av Skagerak Energi, et norsk kraftselskap i Vestfold og Telemark-regionen. Selskapet markedsfører og distribuerer naturgass og biometan brukt i industri, transport, maritim industri og offentlig bygg og anlegg.