Fakta

  • Beliggenhet: Larvik kommune
  • Installert effekt: 50 MWp
  • Årlig kraftproduksjon: 55 GWh
  • Totalt tomteareal: 500 mål

Området er i dag avsatt som LNF-område i kommuneplanen, og består i hovedsak av løvskog og plantet barskog. Det er til nå ikke identifisert naturtyper eller fauna som kan utsettes for negative konsekvenser ved utbygging av solkraftanlegget. 

Solkraftanlegget vil gå over 8 eiendommer, ha en installert effekt på ca 50 MW og produsere ca 55 GWh fornybar energi årlig. Dette tilsvarer det årlige energibehovet til 2500 husstander, eller mer enn alle boliger i Stavern-området.

Ved å produsere fornybar energi lokalt bidrar solkraftverket til en netto reduksjon av CO2-utslipp på 5000 tonn CO2-ekvivalenter hvert år i solkraftverkets levetid. 

Konsesjonsprosess og planprosess

I dag behandles konsesjonssøknad for bakkemonterte solkraftanlegg av NVE etter Energiloven, og med kommunen som høringsinstans.

Regjeringen har nylig hatt på høring et forslag til hvordan bakkemonterte solkraftanlegg også kan inkluderes i plan- og bygningsloven. Forslaget vil i praksis innebære at behandling av bakkemonterte solkraftanlegg vil behandles både av NVE etter Energiloven og av kommunen etter Plan- og bygningsloven, og med samordning mellom disse. Dette vil styrke kommunens rolle med arealavklaring for bakkemonterte solkraftanlegg, og gi kommunen stor grad at kontroll og beslutningsmyndighet i slike prosjekter. Vi forventer at denne endringen blir innført i løpet av 2024, og vil derfor i Brunla solkraftverk prosjektet arbeide ihht. forslaget i høringsnotatet.

Prosessen vi ønsker å arbeide etter er illustrert under, og viser at kommunen som planmyndighet har flere muligheter til å si ja eller nei til videre arbeid i prosjektet.

Skisse planprosess
 

Miljøhensyn

Det finnes ingen måter å produsere energi på som ikke har en eller annen påvirkning på miljøet omkring. Det gjelder for alle fornybare energiformer som vann, vind og sol, og for fossile energiformer, der man i tillegg har klimaproblemene som følger med. Skagerak Kraft er nøye med å kartlegge lokale forhold, sånn at man i størst mulig grad tar hensyn til miljøet. Det gjelder for rene naturverdier, men også forhold som er viktige for menneskene i nærmiljøet som turstier, boliger eller vassdrag og bekker.

Hvorfor utvikle ny kraftproduksjon?

Situasjonen både nasjonalt og lokalt er at vi trenger mer fornybar kraftproduksjon for å kunne forsyne både privatkunder og næring. Det er godt kjent at etterspørselen etter kraft i framtiden er stor. Dette gjelder også i Vestfold, som har høy befolksningstetthet og er det fylket i landet som i dag produserer minst kraft.

Skagerak Kraft jobber hele tiden for å identifisere muligheter for ny fornybar og kortreist energi til samfunnet. Vår oppgave er å identifisere mulige prosjekter. Deretter blir det opp til grunneiere, kommuner og andre myndigheter å vurdere fordelene opp mot ulempene og avgjøre hvilke som skal realiseres. 

I vårt arbeid med utvikling av nye energiprosjekter vektlegger vi alltid åpenhet og tett dialog med kommunen, NVE, grunneiere og interessegrupper. NVEs konsesjonsprosess legger opp til at vi lager en forhåndsmelding som orienterer om et eventuelt prosjekt. Når denne er sendt til NVE, og legges ut for høring, vil vi invitere til et åpent informasjonsmøte. Her vil vi orientere om prosjektet, og det vil være gode muligheter til å komme med innspill som vi vil ta med oss i videre utvikling. Hvis det er støtte til at prosjektet kan gå videre, vil vi gjennomføre en konsekvensutredning og levere en konsesjonssøknad til NVE. Dersom søknaden godkjennes kan vi starte bygging.

Områdekart Brunla solkraftverk