Skagerak Energi har de siste årene levert svært gode resultater. Også i 2023 har relativt høye kraftpriser i kombinasjon med høy produksjon bidratt til en god finansiell stilling for fornybarkonsernet, selv om prisene var lavere enn foregående år. 

Økt kraftproduksjon

Sammenlignet med året før falt kraftprisene i Sør-Norge i 2023, og det er i hovedsak lavere kontinentale priser og en bedring i ressurssituasjonen som har gitt denne prisnedgangen. Årsprisen endte på 90,4 øre/kWh i prisområde NO2, der Skagerak har store deler av sin kraftproduksjon. I 2022 var årsprisen i NO2 212,8 øre/kWh, noe som var uvanlig høyt.  

Totalt for 2023 hadde Skagerak en samlet kraftproduksjon på 5943 GWh mot 3986 GWh i 2022, en økning på 49 prosent. Produksjonen i 2023 var litt over normalproduksjon, mens produksjonen i 2022 var langt under.

Brutto driftsinntekter i Skagerak-konsernet i 2023 ble 7598 millioner kroner, en nedgang på 21 prosent fra 2022 (9561 millioner kroner). Resultatet etter skatt ble redusert med 24 prosent, til 1665 millioner kroner, mot 2195 millioner kroner i 2022. 

– Som følge av de siste årenes resultater i kraftselskapet vårt, har konsernet opparbeidet seg en solid finansiell posisjon. Dette gir muligheter for både utbytte til eierne og investeringer i drift og videre vekst. Skagerak har store investeringsplaner i tiden som kommer, vi rigger oss for et taktskifte i den grønne omstillingen, sier konsernsjef Jens Bjørn Staff i Skagerak Energi. 

Lavere kraftpriser, delvis motvirket av høyere produksjon, bidro i sum til lavere omsetning i kraftselskapet Skagerak Kraft. Nettselskapet Lede økte sine netto driftsinntekter som følge av økt mengde levert energi. Omsetningen i fjernvarmeselskapet Skagerak Varme viste også en positiv utvikling. 

Satser på flere felt i energiomstillingen

Konsernets nettvirksomhet fortsetter sitt høye aktivitets­ og investeringsnivå. 

– Det kreves utbygging av mye nytt nett og forstrekning av eksisterende nett i årene som kommer for å møte et betydelig større effektbehov i vårt område. Nettselskapet er gjennom sin tilknytningsplikt en viktig aktør i den økte elektrifiseringen, sier Staff. 

Skagerak Energi går i 2024 inn i en ny strategiperiode og satser betydelig innenfor ulike områder. Denne strategien skal bidra til økt elektrifisering og dekarbonisering og bidra til reduserte klimautslipp, samtidig som det skapes verdier til de offentlige eierne. 

– Samfunnet vårt trenger mye mer fornybar kraft, for å kunne gjennomføre de endringene som er nødvendige for å nå vedtatte klimamål og klare en omstilling og vekst i industri og annen næring. Framtidige behov avhenger av flere forhold, men vi vet at energibehovet blir stort. Derfor har Skagerak Energi utforsket mulighetene for å delta i utbyggingen av sol- og vindkraft, sier Staff. 

Skagerak Kraft har blant annet fått konsesjon til bygging av en solpark i Larvik, sammen med Greenstat ASA.