Brutto driftsinntekter i Skagerak-konsernet er omtrent på samme nivå som i fjor. Skagerak Kraft har noe lavere inntekter sammenlignet med samme periode som i fjor, Skagerak Netts inntekter er identiske, mens Skagerak Varme fortsetter sin vekst og kan vise til økning i brutto driftsinntekter. 
 
Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for Skagerak-konsernet ble i første halvår 1 148 millioner kroner mot 896 millioner kroner i samme periode i 2018. Korrigert for urealiserte verdiendringer på sikringskontrakter, viste underliggende EBITDA en økning fra 1 081 millioner kroner i fjor til 1 119 millioner kroner første halvår 2019.

- Jeg er fornøyd med utviklingen i selskapene. Vi fortsetter å levere gode resultater, og det gir oss et godt fundament for videre utvikling og vekst. Dette vil komme gjennom vår eksisterende kjernevirksomhet og gjennom ny forretningsutvikling, sier konsernsjef Knut Barland.

Halvårsresultatet for 2019 er preget av engangseffekter i forbindelse med nedsalg i Fjordkraft 
Resultat etter skatt ble på 1 561 millioner kroner, noe som må betegnes som ekstraordinært høyt. Tilsvarende tall for fjoråret var på 744 millioner kroner, også det et godt resultat. 

- Salget gir en betydelig gevinst, men halvårsresultatet påvirkes også av ny verdsetting av de resterende Fjordkraft-aksjene. Dette gir et stort utslag på resultatet, påpeker Barland.

Fjordkraft-salget er den viktigste årsaken til at netto finanskostnader i første halvår beløper seg til 
1 004 millioner kroner mot 433 millioner kroner i 2018. Overgang til virkelig verdivurdering av aksjeposten i Fjordkraft gjør at den resterende eierandelen på 14,86 prosent er økt til 1 082 millioner kroner mot 515 millioner kroner i fjor.