I 2022 ble den gjennomsnittlige kraftprisen i prisområde NO2, hvor Skagerak har store deler av sin kraftproduksjon, 213 øre/kWh. Det er seks ganger så høyt som gjennomsnittet de siste 20 årene. Lav magasinfylling i Sør-Norge, kombinert med sterkt økende gasspriser etter krigsutbruddet i Ukraina, drev kraftprisen opp til historisk høye nivåer.

– Selv om årsresultatet er bra for Skagerak isolert sett, og gir oss nødvendig investeringskraft, er prisbildet vi har sett gjennom 2022 ikke bærekraftig verken for folk eller næring. Samtidig er vi offentlig eid og betaler tilbake til det offentlige via utbyttet på 1,1 milliarder, i tillegg til om lag 4,1 milliarder kroner i skatt. Det nylig innførte høyprisbidraget kommer på toppen av dette med 400 millioner kroner, sier konsernsjef Jens Bjørn Staff. 

Økt skatt reduserte resultatet

De høye kraftprisene påvirker konsernets årsresultat i vesentlig grad. Netto driftsinntekter endte på 8712 millioner kroner, opp fra 6108 millioner kroner i 2021, som også var ekstraordinært høyt. Resultat før skattekostnad ble 6316 millioner kroner mot 4269 millioner kroner foregående år. 

– Uten skjerpingen av grunnrenteskatten, og innføringen av det midlertidige høyprisbidraget, hadde resultatet etter skatt vært nesten en milliard kroner høyere. Allikevel er det forståelig at også kraftnæringen må bidra ekstra i den spesielle situasjonen vi står i, men innføring av høyere skattetrykk vil på sikt redusere konsernets investeringsevne og mulighet til å være den katalysatoren for det grønne skiftet som vi forventes og ønsker å være, sier Staff.

200 millioner kroner mer i utbytte

Resultatet for 2022 er fortsatt Skageraks høyeste noensinne, selv om årsresultatet ikke økte like mye som inntektsøkningen skulle tilsi. Resultat etter skatt ble 2195 millioner kroner, mot 1886 millioner kroner i 2021. Konsernstyret foreslår at 1139 millioner kroner utbetales i utbytte til eierne. Det er 200 millioner kroner mer enn i 2021.

Produksjon

Innenfor kraftvirksomheten ble det investert 182 millioner kroner i 2022. Skagerak Krafts to heleide kraftverk på Dalsfoss i Kragerø og Ala i Valdres ble ferdigstilt og offisielt åpnet. På forsommeren ble Skagerak Energitjenester etablert som et eget selskap under Skagerak Kraft. Selskapet optimaliserer og effektiviserer energibruk og -produksjon for næringskunder.
Skagerak Kraft tok også første skritt i retning av det som kan bli en større solkraftsatsing. Sammen med Greenstat ble det sendt konsesjonssøknad for Engene Solpark ved Hvarnes i Larvik.

– Vi ønsker å ta vår andel av den solkraftproduksjonen vi regner med vil komme de neste årene. Vi trenger mere kraftproduksjon i landet vårt og solkraft er en viktig bidragsyter, ikke minst i våre områder på Østlandet, sier Staff.

Skagerak Varme opplever jevn kundevekst og god drift, men ble økonomisk hardt rammet av strømstøtteordningen i 2022, fordi fjernvarmeselskapene må kompensere kundene direkte. Dette er ulikt kraftsalg, der Staten dekker strømstøtten. 

Nettvirksomheten

Lede har gjennom flere år hatt et høyt investeringsnivå, og 2022 var ikke noe unntak med 853 millioner kroner i en rekke nettutviklingsprosjekter i Vestfold og Telemark. Nettselskapet hadde ekstraordinært store kostnader knyttet til kraftkjøp for å dekke energitap i nettet. Fordi selskapet ble tildelt 621 millioner kroner av Statnetts flaskehalsinntekter, for å kompensere for disse ekstraordinære kostnadene, kunne tariffen holdes uendret i 2022. Med unntak av avgiftsendringer kan Ledes del av nettleien også holdes uendret i 2023.

Investerer i nye vekstområder

Eierandelene i deleide selskaper er samlet i Skagerak Energipartner. Selskapet investerte i 2022 94 millioner kroner i selskaper som Where2O, Isola Solar og Evyon i tillegg til eksisterende investeringer i Air Liquide Skagerak, Laugstol og Jedlix.

I løpet av året har Skagerak Energi arbeidet med flere pilotprosjekter med sikte på å utvide forretningsvirksomheten. Skagerak vil i de kommende årene satse betydelig på biogass, sammen med vår franske partner Air Liquide. Batterier peker seg også ut som et område med stort potensial. I 2022 ble Skageraks første mobile batterier for bygg- og anleggssektoren tatt i bruk.