Samfunnsutviklingen er i stor endring på energiområdet. Flere samfunnsprosesser blir digitalisert og avhengig av stabil tilgang på elektrisitet. Denne elektrifiseringen innebærer at kraftsystemets rolle som kritisk infrastruktur blir stadig viktigere. I tillegg blir vår vannkraftproduksjon, og den fleksibilitet som vannmagasiner gir, stadig viktigere for å opprettholde forsyningssikkerheten når variable energikilder som sol og vind tas i bruk.

Strømbrudd kan få store konsekvenser

For Skagerak betyr sikker forsyning at våre over 191 000 sluttkunder skal ha færrest mulig avbrudd. Ustabilitet eller brudd i strømforsyningen kan få store konsekvenser med tap av menneskeliv som ytterste konsekvens. Avbrudd i energiforsyningen vil gi sykehus, brannvesen og politi, vannforsyning, mobil- og datakommunikasjon store utfordringer.

Elektrifiseringen innebærer at kraftsystemets rolle som kritisk infrastruktur blir stadig viktigere.

For industrien kan bortfall av kraftforsyningen bli svært kostbart fordi produksjonen må innstilles, og mange privathusholdninger har elektrisitet som eneste varmekilde. Vi bruker oversikt over antall avbrudd og varighet aktivt i målstyring og forbedringsarbeid.

Sikrere strømforsyning med høyere kapasitet

Det pågår en kontinuerlig utvikling og utbedring for at nettstrukturen både skal bli sikrere og ha høyere kapasitet. Blant annet har vi bygd de nye koblingsstasjonene Bolstad i Grenland og Solum i Vestfold. Disse bidrar til forsterking av linjer og økt sikkerhet i tillegg til økt kapasitet slik at ny dobbeltsporet jernbanetrasé mellom Porsgrunn og Larvik kan forsynes fra 2018. I valg av nye linjetraseer for distribusjon vurderes både miljø- og klimamessige utfordringer. Vi erstatter luftlinjer med nedgravet kabel og sjøkabel der det er mulig og hensiktsmessig.

Les mer om våre nettprosjekter på skageraknett.no

I tillegg til å utvikle og forbedre nettet, må vi være forberedt på å håndtere akutte og store feilsituasjoner. Vi har en godt øvet beredskapsorganisasjon slik at vi er best mulig forberedt på å håndtere ekstremvær og andre alvorlige situasjoner.

Strømnettet blir mer fleksibelt

Vi møter utfordringene med kompetanse, ansvarlighet og fokus på forbedring og nyskapning. Vi har stadig flere plusskunder, som både kjøper og selger elektrisitet, tilkoblet nettet. Vi er opptatt av å utvikle kompetanse på dette området, og prosjektet Skagerak Energilab er sentralt i vårt utviklingsarbeid, og skal bidra til at vi utvikling av et stadig mer fleksibelt nett. Det gjennomføres derfor en mengde forsknings- og utviklingsprosjekter, både i egen regi og i samarbeid med anerkjente selskap og institusjoner.