Skagerak Energi har et godt arbeidsmiljø, viser en arbeidsmiljøundersøkelse utført av byrået Ennova. Den viser at det er høy arbeidsglede og høy lojalitet blant de ansatte. Skagerak Energi har vært IA-bedrift siden 2002.

Personsikkerhet

Nullvisjonen er styrende for HMS-arbeidet i konsernet, og ambisjonen er at det på sikt er mulig å oppnå null personskader. Skader og nestenulykker skjer ikke av seg selv, de forårsakes. Konsernet legger stor vekt på å forebygge skader og nestenulykker. Et høyt aktivitetsnivå av HMS-forebyggende arbeid på alle nivå i organisasjonen har gitt resultater. Det er over tid oppnådd redusert antall personskader, og  ledere og medarbeidere har stadig fått bedre risikoforståelse, forbedret utstyr, gitt bedre prosedyrer og sikrere arbeidsmetoder. For å nå målet om null skader både på egne medarbeidere og innleide arbeidstakere, er det nødvendig å opprettholde et høyt aktivitetsnivå av forebyggende HMS-arbeid og et sterkt ledelsesengasjement knyttet til HMS. 

«Grønn sone» er implementert som et forebyggende tiltak i hele konsernet. Veien til å være i grønn sone går gjennom å identifisere risiko, vurdere og kommunisere risiko, for så å ta riktige valg. Konsernet lanserte i 2020 leveregler Grønn sone, som er forventninger til atferd når en står i en konkret arbeidssituasjon. Skagerak Energi krever at alle entreprenører som utfører oppdrag for konsernet skal ha høyt HMS-fokus, og at arbeidsbetingelsene skal være i henhold til gjeldende lovverk for alle som utfører arbeid for konsernet.

Tabelloversikt HMS
Enhet201820192020
Sykefravær%3,62,93,1
Personskader med fravær eller medisinsk behandlingAntall241
H2 (antall skader per million arbeidstimer)#2,15,30,9

God organisering

Det legges stor vekt på lederes tilstedeværelse og en åpen og god kommunikasjon. Konsernet har høy gjennomføringsgrad av handlingsplaner og innmeldte forbedrings-tiltak, rask korrigering av avvik og god tilrettelegging når det er spesielle behov. 

Arbeidsmiljøutvalgene i Skagerak-konsernet bidrar til at det besluttes gode handlingsplaner og at planlagte tiltak blir gjennomført og har effekt. Det er etablert arbeidsmiljøutvalg i Lede, Skagerak Kraft og Skagerak Energi, hvor det er mer enn 50 ansatte. I tillegg er det et koordinerende arbeidsmiljøutvalg for konsernet.

Konsernet har avtale med godkjent bedriftshelsetjeneste, og det gjennomføres årlige arbeidshelseundersøkelser og kartlegginger av det fysiske arbeidsmiljøet. Skagerak Energi gjennomfører en årlig arbeidsmiljømåling som sammen med andre undersøkelser og kartlegginger legges til grunn for helse- og arbeidsmiljørelaterte forbedringstiltak det påfølgende året. 

HMS et linjeansvar

Observasjonsrunder av atferds basert sikkerhet (ABS) skjer der jobben utføres. Gjennom å observere og diskutere arbeidsmetoder, sikre og usikre handlinger forbedres risikoforståelse og kompetanse. Hyppig kommunikasjon legger også til rette for tillit og åpenhet.

Konsernet mener at et høyt aktivitetsnivå på rapportering og behandling av avvik og forbedringsforslag er en viktig forebyggende faktor, og alle medarbeidere bidrar på denne måten til kontinuerlig forbedring. Kvaliteten på dette arbeidet blir stadig bedre. Alle avvik korrigeres, mens forbedringsforslagene evalueres i forhold til forventet kostnad og nytte. 

Det gjennomføres regelmessige interne revisjoner, mer omfattende konsernrevisjoner, samt at det årlig er ett eller flere tilsyn fra ulike myndigheter. Det gjennomføres undersøkelse av alle alvorlige hendelser og nesten-ulykker med alvorlig potensial.