Vi mener at den viktigste suksessfaktoren for å unngå ulykker eller helseskader er at vi kontinuerlig har et høyt aktivitetsnivå av forebyggende HMS-arbeid. Dette betyr at alle gjør egne erfaringer og observasjoner. Vi skal gjennom kommunikasjon, diskusjon og erfaringsdeling, blir stadig bedre på å identifisere mulige farer og ta riktige valg. I planlegging og gjennomføring av arbeid. Gjennom god opplæring, tydelige ledere som følger opp etterlevelse og involvering av alle medarbeidere, skal vi innfri målsettingen om null skader, et lavt sykefravær, høy arbeidsglede og effektiv drift.

Gode rutiner viktig ved krevende oppdrag

Skagerak Energis aktiviteter innebærer mange krevende arbeidsoppdrag. Som for eksempel arbeid på elektriske anlegg og demninger, arbeid i høyden, bruk av helikopter og ferdsel i trafikken. Da må vi ha både gode rutiner og omtanke for hverandre for å arbeide sikkert. I tillegg må våre medarbeidere hyppigere ut i felt og rette feil fordi vi opplever mer ekstremvær.

Vår beredskap og våre montørers innsats når uværet herjer, sørger for at husholdninger og viktige samfunnsinstitusjoner ikke er uten strøm over lang tid. Dette krever at vi er spesielt årvåkne og har god risikoforståelse for at arbeidet kan utføres sikkert, selv i tøffe værforhold.

Like krav til eksterne som interne medarbeidere

Vi skal være ledende på forebyggende HMS. Det betyr først og fremst at vi setter høye krav til oss selv om kontinuerlig forbedring av HMS-arbeidet vårt. I tillegg skal vi påvirke dem vi samarbeider med, slik at de også forbedrer seg. Vi stiller de samme krav til sikkerheten for entreprenører og innleide som til egne medarbeidere.

Ingen aktivitet er viktig nok til å bli gjennomført med fare for menneskers liv eller helse.

Knut Barland, Skagerak Energis konsernsjef

Vi krever at arbeidsbetingelser for alle som utfører arbeid på vegne av oss skal være fullt forsvarlig og i henhold til gjeldende lovverk. Vi følger opp gjennom god dialog og godt samarbeid. Men det er ikke tvil om at brudd på lovverket eller våre krav vil bli fulgt opp og medføre sanksjoner.

Arbeidsmiljø og et balansert arbeidsliv

Skagerak Energi skal ha et godt arbeidsmiljø, og våre medarbeidere skal oppleve mestring og høy arbeidsglede. Vi kartlegger regelmessig både det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet gjennom risikovurderinger, arbeidshelseundersøkelser og organisasjonsmålinger. Resultater analyseres og det besluttes forbedringstiltak som følges opp av ledergrupper og arbeidsmiljøutvalg i god dialog med konsernets fagressurser og bedriftshelsetjenesten.

Skagerak Energi har vært IA-bedrift siden 2002. Vi legger vekt på god dialog og tilrettelegging for medarbeidere med spesielle behov, og tiltak som møter medarbeiderne i ulike livsfaser. Det er tilrettelagt for fleksibel arbeidstid, slik at arbeidstiden kan tilpasses egen situasjon. Vi har flere velferdstilbud og ansatte kan velge å være fysisk aktive, delta på ulike velferdsarrangement eller benytte bedriftshytter ved sjøen og på fjellet.