Anskaffelser

Deler av Skageraks virksomhet er regulert av Lov om offentlige anskaffelser og reglene i Forsyningsforskriften, som stiller krav til hvordan vi gjennomfører våre anskaffelser.

Uavhengig av om en anskaffelse er underlagt regelverket eller ikke, skal anskaffelser til Skagerak Energi gjennomføres etter følgende prinsipper:

  • Skagerak Energi skal opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy forretningsetisk standard i den interne saksbehandling og sikre at det ikke finner sted forskjellsbehandling mellom leverandører
  • Anskaffelser i konsernet skal, så langt det er mulig, være basert på konkurranse
  • Skagerak Energi skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen
  • Valg av kvalifiserte tilbydere og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier