Personalpolitikk

Strategisk kompetanseplanlegging og kompetanseoverføring mellom enheter er en viktig del av dette arbeidet. Individuelle mål- og utviklingssamtaler sammen med Skagerak Energis prestasjonsorienterte belønningssystem, er viktige virkemidler i arbeidet med strategisk kompetanse styring.

Arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø og høy arbeidsglede er et viktig mål for Skagerak Energi. Det gjennomføres regelmessige målinger av arbeidsmiljøet i konsernet. Organisasjonsmålingen muliggjør en sammenligning av egne resultater mot EEI (European Employee Index). EEI gir et samlet resultat fra ulike selskaper i Norge, og gir et referansepunkt å vurdere egne resultater opp mot. Undersøkelsen gir et bilde av hvor godt de ansatte trives i selskapet, uttrykt i ansattes grad av arbeidsglede og lojalitet. Gjennom ulike innsatsområder gis ledere veiledning om hvilke områder det må jobbes mer med. Ledere og medarbeidere identifiserer tiltak i fellesskap, og gjennomføring av tiltakene følges opp ved kvartalsvis rapportering.

I arbeidsmiljømålingen for 2012 var svarprosenten 88 % mot fjorårets undersøkelse på 77 %, og resultatet viser at medarbeiderne i Skagerak opplever høy arbeidsglede. Arbeidsgleden i Skagerak har hatt en økning fra 2011 (+2). Rapporten viser at Skagerak Energi har ansatte med høy trivsel og sterkt engasjement, og at vi jevnt over ligger på linje med, eller i overkant av den norske sammenligningsbasen (EEI).

Skagerak Energi har et balansert velferdstilbud og ansatte kan velge å være fysisk aktive i bedriftsidrettslaget, delta på ulike velferdsarrangement i regi av velferdsforeningen og benytte bedriftshytter ved sjøen og på fjellet.

For å kunne bidra til at selskapets ansatte skal finne en god balanse mellom jobb og fritid tilbys fleksibel arbeidstidsordning (fleksitid).

Likestilling

Skagerak Energi ønsker å øke den kvinnelige representasjonen i alle deler av organisasjonen. Kvinner oppfordres spesielt til å søke ledige stillinger, og foretrekkes under ellers like vilkår. I konsernet har alle like muligheter til ansettelse, kompetanseutvikling, avansement og øvrige arbeidsvilkår, uavhengig av kjønn og sosial, etnisk og kulturell bakgrunn. I 2012 hadde Skagerak Energi 783 ansatte, hvorav 173 kvinner. Av konsernets 74 ledere er 18 kvinner. Konsernstyret har ni medlemmer, hvorav fem er kvinner. Av kvinnene er tre aksjonærvalgt og to valgt av de ansatte.

Kompetansebygging

Hvis Skagerak Energi skal nå sine mål, må selskapets ansatte ha de nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Kontinuerlig medarbeiderutvikling og videreutvikling av kompetente og profesjonelle ledere er derfor høyt prioritert. Mål- og utviklingssamtalen er et viktig verktøy i denne forbindelse. Alle ansatte, med unntak av ansatte i permisjon og langtidssyke, gjennomførte slike samtaler i 2012. I disse samtalene fokuseres det blant annet på faglig og personlig utvikling og det avtales individuelle utviklingstiltak basert på kompetansebehov i selskapene.

Bedriftsdemokrati

I henhold til aksjelovens bestemmelser sitter tre representanter for de ansatte i konsernstyret. I tillegg skjer tillitsvalgtarbeidet i Skagerak Energi i Tillitsvalgtforum, der de tillitsvalgte fra de fem organisasjonene (EL&IT, Nito, Tekna, Delta og Fagforbundet) og konserntillitsvalgt møter, og i Konsernutvalget, der de tillitsvalgte møter konsernledelsen.