Eiere / Interessenter

Dialog med interessenter

Skagerak Energi legger vekt på en god dialog med viktige interessenter som eiere, ansatte, kunder, leverandører, folkevalgte på ulike nivåer, ulike myndigheter, interesseorganisasjoner, frivillige lag og mediene.

Skagerak Energi legger særlig vekt på dialogen med kommunene hvor vi har anlegg. I tråd med konsesjonsprosessen gjennomføres folkemøter og høringer hvor det blir gitt informasjon om utbyggingsplaner og temaer som er interessante for de som berøres av prosjektet, for eksempel ekspropriasjon, jobbmuligheter og hvilke miljøpåvirkninger prosjektet medfører.

Vi har regelmessige møter med våre tre eierkommuner i Grenland.

Hensynet til helse, sikkerhet og miljø er styrende for vår virksomhet. Derfor er det helt avgjørende å ha en skikkelig dialog med ansatte, leverandører og andre, slik at våre retningslinjer for sikker virksomhet blir forstått og etterlevet.

Skagerak Energi utøver dialog med myndighetene gjennom egne ansatte og via NHO-landsforeningen EnergiNorge, der selskapet er medlem.

Det legges vekt på å ha relevant og oppdatert informasjon tilgjengelig for alle interesserte. Forholdet til media er viktig og blir prioritert for å nå innbyggerne i områder der selskapet har sin virksomhet.
Alle strømkunder nås regelmessig gjennom informasjonsvedlegg på fakturaen fra Skagerak Nett.

Eierandelene fordeler seg seg slik:

Eiere:

Prosentandel:

Statkraft Regional Holding

66,62 %

Skien kommune

15,21 %

Porsgrunn kommune

14,83 %

Bamble kommune

3,34 %

Relatert