Kraftuttrykk

Vi håper oversikten nedenfor kan hjelpe deg å forstå noen av disse ord og uttrykkene. Listen er sorter alfabetisk.

Ord / Forkortelse:

Forklaring:

A = ampere (strøm)
Målenhet for elektrisk strømstyrke. Strømmenmåles i ampere (A) som er et mål for den mengde elektrisitet som strømmer gjennom ledningene. (Dette kan sammenlignes med vannmengden som strømmer gjennom hageslangen)
AggregatProduksjonsenhet for elektrisk energi som består av en generator og en turbin.
Bølgekraftverkkraftverk drevet med bølgeenergi.
Dambyggverk som demmer opp vannet i et magasin og gjør det mulig å regulere vannføringen i et vassdrag, demning. damfot - nederste del av en dam. damkrone - toppen av en dam
Driftssentral sentral for overvåking og styring av overføringsanlegg og overvåking, styring og samkjøring av kraftverk.
Elvekraftverkkraftstasjon i elv hvor vannforingen bare i ubetydelig grad kan reguleres ved hjelp av magasin i tilslutning til stasjonen.
Fordelingstransformatorelektrisk transformator som transformerer ned til forbruksspenning (230 volt).
Gasskraftverkvarmekraftverk som bruker gass som brensel.
Gassturbinverkvarmekraftverk fyrt med gass eller olje, der forbrenningsgassene driver turbinen.
GeneratorRoterende maskin som omdanner mekanisk energi til elektrisk energi.
GWGW= gigawatt (1.000.000 kW)    
GWhGWh = gigawattime (1 mill. kWh - en million kilowattimer. 
Hestekraften effekt (hk). En hestekraft tilsvarer 0.736 kW.
Hovedfordelingsnettelektrisk ledningsnett med spenningsnivå 66-132 kV som binder sammen de lokale fordelingsnett (se det) og virker som et hovednett (se det) innen den enkelte landsdel. Hovedfordelingsnettet er bindeleddet mellom det landsomfattende hovednett og de lokale fordelingsnett.
Hovednettlandsomfattende elektrisk ledningsnett på det høyeste spenningsnivå, stort sett 300-420 kV i Sør-Norge og 132-420 kV i Nord-Norge. Dette nettet gjør det mulig å overføre elektrisk energi mellom landsdeler og til/fra våre naboland.
Hydrologilæren om vannets forekomst, kretsløp og fordeling på landjorden. I videre forstand omfatter hydrologi også vannets fysiske og kjemiske egenskaper.
Høyspenningelektrisk energi med spenning høyere enn1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm (i Norge).
Inntaksmagasinmagasin hvorfra vannet ledes ned til kraftverket.
J - Joule (uttales jul)1 J= 1 wattsekund, dvs. 1 kWh til- svarer 3,6 mill. J. Internasjonalt anbefalt og vedtatt som Norsk Standard (NS 1024). Felles enhet for energi i form av varmeenergi, mekanisk energi og elektrisk energi. kWh, MWh osv. brukes fortsatt for elektrisk energi.
Jordkabelkraftledning for legging i jorden.
Jordstrømelektrisk strøm som flyter i jorden ut fra en jordelektrode
Kraftledningden fysiske del av kraftoverføringen dvs. fundamenter, master, liner, isolatorer, jordliner o.a. Betegnelsene kraftlinje og luftledning brukes også om samme begrep.
Kraftselskapforetak som produserer elektrisk energi og/eller utforer engrosdistribusjon.
Kraftstasjonturbin/generatoraggregat med tilhørende bygninger og installasjoner for produksjon av elektrisk kraft.
Kraftvarmeverkvarmekraftverk som produserer både elektrisk energi og varme (i form av damp eller varmt vann) til f.eks. boligoppvarming. Kraftvarmeverk er som regel det samme som mottrykksverk.
Kraftverkanlegg for produksjon av elektrisk energi. Et kraftverk kan bestå av flere kraftstasjoner, magasiner og tunnelsystemer
kWkW = kilowatt (1.000 watt)
kWhkWh = kilowattime (energi) En kilowattime er like mye energi som brukes når en varmeovn på 1.000 watt står på i en time. 
Lavspenningelektrisk spenning opp til 250 volt for vekselstrøm eller 500 volt for likestrøm (i Norge). Kan variere fra land til land. Se også høyspenning og mellomspenning.
Likestrømelektrisitet der spenningen holdes kontinuerlig i en retning til forskjell fra vekselstrøm
Lokalt fordelingsnettelektrisk ledningsnett som overfører energien fra hovedfordelingsnettet (se det) til den enkelte abonnent. Spenningsnivået i dette nettet varierer fra 230 V på det laveste trinn til 22 kV på det høyeste. De fleste abonnenter er tilknyttet nettet på 230 V nivå. Storforbrukere forsynes på høyere spenningsnivå.
Magasinnaturlig eller kunstig innsjø, hvor en samler vann i perioder med høyt tilsig og lavt forbruk. Når forbruket er stort, nyttiggjør en seg dette vannet.
Mellomspenningelektrisk spenning fra 250 volt og opp til 1000 volt for vekselstrøm eller fra 500 opp til 1500 volt for likestrøm (i Norge). Kan variere fra land til land. Se også høyspenning og lavspenning.
MWMW = megawatt (1.000 kW) En megawatt er 1.000 kilowatt.
MWhMWh = megawattime (1.000 kWh)
Ohmmåleenhet for elektrisk motstand
Omformermaskin som omformer elektrisk energi av en art til elektrisk energi av en annen art, f.eks. vekselstrøm av 50 Hz til 162/3 Hz (jernbaneomformer) eller vekselstrøm til likestrøm
Pumpekraftverkkraftverk som enten kan brukes til kraftproduksjon eller til å pumpe vann opp i inntaksmagasinet for senere bruk.
Samkjøringsamordnet drift av flere kraftverk og overføringsnett for best mulig total utnyttelse. En viktig faktor ved samkjøring er gjensidig reserve ved havarier, utnyttelse av ulike nedbørsforhold m.v.
Samkjøringsledningkraftledning som vesentlig er beregnet på utveksling av kraft mellom kraftprodusenter eller for samdrift av produksjonsapparatet i forskjellige vassdrag, distrikter eller omrader. samkjøringsnett
Sesongmagasinmagasin der fylling og tapping skjer på sesongmessig basis, f.eks. slik at overskuddsvann om sommeren holdes tilbake for bruk til kompensasjon av underskudd om vinteren.
Sjøkabelkraftledning i eller på sjøbunnen.
Spillvarmevarmeenergi som ikke er blitt utnyttet og som avgis til omgivelsene f.eks. i industrier, i varmekraftverk osv.
Stikkledningledning fra fordelingsnettet til bolighus m.v.
Strømførende lineden delen av kraftledningen som førerer elektrisk strøm. Som regel en aluminiumsline med stålkjerne eller en kopperline.
Transformatorapparat som omgjør elektrisk vekselstrøm av en spenning til vekselstrøm av en annen spenning.
Transformatorkiosknettstasjon hvor alt elektrisk utstyr er plassert innelukket i en værbestandig og beskyttende konstruksjon.
TurbinTurbinen er en del av aggregatet. Den er utformet som et hjul med skovler og festet til en akse som roterer. Vannturbiner gir generatoren roterende bevegelser. Det er samme prinsippet med turbin brukt i varmekraftverk, men da er det damp og ikke vann som føres inn i turbinen.
TWTW = terrawatt (1.000.000.000 kW) 
TWhEn terrawattime er en milliard kilowattimer.
Tørrårår med mindre nedbør enn normalt.
VV= volt (spenning) spenning mellom to punkter i en strømkrets. Kan beskrives som elektrisk ”trykk” (Dette kan sammenlignes med vanntrykk i en hageslange).
Vannkraftverkkraftverk som omdanner vannets stillingsenergi til elektrisk energi. Omfatter i videste forstand også tidevannsverk.
Virkningsgrad (ved kraftproduksjon)forholdet mellom den energimengde en far ut av et kraftverk i form av elektrisitet og den energimengde som blir utviklet f.eks. i form av varme i et varmekraftverk. I et gasskraftverk kan dette forholdstallet kommet opp i 50 %. Det vil si at av den varmen som produseres, blir halvparten omgjort til elektrisitet mens den andre halvparten fores ut av kraftverket med kjolevannet. I et vannkraftverk kan virkningsgraden være over 90 prosent. Dvs. at mer enn 90 prosent av vannets stillingsenergi blir til elektrisk energi.
WW = watt (effekt)  Enhet for elektrisk effekt. En watt er den effekt som utvikles i en leder det går strøm på 1 ampere og hvor spenningsfallet over lederen er 1 volt.