Vannkraft og miljø

Kartlegging av elvemusling i Hjartdøla sommeren 2015, foto Bjarte Guddal

Elver og vassdrag er viktige både som landskapselement og økosystem. Vannveier har en vesentlig funksjon i både tørke- og flomsituasjoner, og har i tillegg en flerbruksverdi for befolkningen i form av rekreasjon, transport og som vannforsyning til husholdninger, industri og landbruk. Ved utvikling og drift av vannkraftanlegg må det derfor tas hensyn til mange interesser.

Bærekraftig vannforvaltning
Skageraks miljøaktiviteter knyttet til vassdrag og fisk er omfattende og målet for våre aktiviteter er å oppnå en bærekraftig vannforvaltning. Eksempler på tiltak er miljøtilpasset drift av kraftverkene, tilføring av egnet gyte- og oppvekstsubstrat, fiskeutsettinger, tilrettelegging for opp- og nedvandring av fisk, og forbedring av terskler og vandringshinder. Det overordnete målet  er å oppnå bærekraftige og selvrekrutterende fiskestammer.  
 
Skagerak bidrar med jevne mellomrom til undersøkelser av berørte vassdrag. Det har vært størst fokus på ørret, mens de seinere år har fokuset på ål og elvemusling økt.  Ålen er sårbar i forbindelse med passasje gjennom turbin ved utvandring i regulerte elver. I Kragerøvassdraget flyttes ålen manuelt til nedstrøms kraftverkene. Ved bygging av nye kraftverk prøver vi å finne løsninger hvor ålen sikres best mulig forhold for opp- og nedvandring i naturlig elveleie.  
 
Oppsamlingsanlegg for ål ved Dalsfos kraftverk i Kragerøvassdraget, foto Bent Bergersen

Det pågår vilkårsrevisjoner av mange eldre reguleringskonsesjoner. Hovedmålet er å vurdere tiltak for å bedre miljøforholdene i tidligere regulerte vassdrag. Skagerak er regulant eller største kraftprodusent i sju ulike saker, se pekere under. Vi er i tillegg involvert i en rekke saker hvor Skagerak er mindretallseier, hvorav reguleringsanleggene som benyttes av Sira-Kvina og Otra Kraft er de viktigste.

EUs vanndirektiv
EUs vanndirektiv er et regelverk som skal sikre en helhetlig og økosystembasert forvaltning av Europas vannressurser. I Norge er dette regelverket tatt inn i "Forskrift om rammer for vannforvaltningen (Vannforskriften)". Vannforvaltningsplanene er sentrale ved oppfølging av vilkår om naturforvaltning i våre konsesjoner og i våre øvrige miljøaktiviteter.

Skagerak Kraft er miljøsertifisert i henhold til ISO-standard 14001 fra Det Norske Veritas. ISO 14001 sertifiseringen forplikter Skagerak Kraft til å ha en kontinuerlig forbedring av miljøprestasjoner i hele vår virksomhet.

Pekere: