Dammene ved Fiskeløysen fornyes

Hva skal gjøres, og hvorfor?

Dammer

Fiskeløysen er det øverste magasinet i Gjuva- og Vrengja-vassdraget. Magasinet har tre mindre dammer, en hoveddam og to sperredammer.

Hoveddammen består i dag av tre seksjoner; en midtseksjon med to landtilslutninger. Midtseksjonen er en spesiell stål- og treverkskonstruksjon, kalt stålbukkedam. Søndre landtilslutningsseksjon er en fyllingsdam og nordre landtilslutningsseksjon er i betong. De to sperredammene er fyllingsdammer dekt av vegetasjon.

Dammene ble bygd på 60-tallet, men nye myndighetskrav gjør at dammene må forsterkes og delvis bygges om.

Uendret regulering

Fyllingsdammene skal forsterkes med steinmasser. Dammene vil bli inntil 1 meter høyere enn i dag.

Hoveddammens stålbukkedel skal erstattes med en ny betongdam. Overløpsterskel vil ha lik høyde som dagens dam (788,00 moh.)

Vannstanden i Fiskeløysen endres ikke selv om dammene heves noe. Høyeste og laveste regulerte vannstand (HRV og LRV) i magasinet vil være den samme som før ombyggingen.

Forlenget veg

I forbindelse med arbeidene vil bomveien fra parkeringen ved Butjønnseter bli forlenget med snaut 300 meter bort til hoveddammen. Det er gjort avtale med berørte grunneiere.

Konsekvenser

Arbeidene på dammene ved Fiskeløysen skal gjennomføres slik at de er til minst mulig ulempe for miljøet og brukere av området, men noen konsekvenser vil det være. De mest merkbare vil være transport og noe støy knyttet til anleggsarbeidene, og 4 meter lavere vannstand enn normalt i perioden.

Anleggstrafikk

Det blir noe anleggstrafikk på Storeblevegen i anleggsperioden. Storeblevegen Vegforening vedlikeholder vegen etter avtale med Skagerak Kraft.

Vannstand og vannføring

Vannstanden i Fiskeløysen vil være lavere enn normalt i anleggsperioden, men vil ikke på noe tidspunkt være lavere enn laveste regulerte vannstand (LRV) på 784,00 moh. Vannstanden senkes ned til laveste regulerte vannstand straks etter vårflommen.

Relatert

Dammene ved Fiskeløysen fornyes

 • Omfatter:
  Forsterkning av fyllingsdammer. Erstatte hoveddammens stålbukkeseksjon med betongdam
 • Anleggsperiode:
  Juni 2014 – desember 2014
 • Byggherre:
  Skagerak Kraft AS
 • Rådgivende ingeniør:
  Sweco Norge AS

Last ned brosjyre