Tisleidammen oppgraderes

Hva skal gjøres

Dammen

Dammen ved Tisleifjorden består både av en steinfyllingsdel og en betongdel og ble bygget i 1948-50. Nye myndighetskrav til steinfyllingsdammer gjør at denne delen må forsterkes. Betongdelen av dammen skal rehabiliteres for betongskader som har oppstått i løpet av 60 år.

Etter ombyggingen vil steinfyllingsdammen bli 2,6 meter høyere enn den er i dag. Høyden på betongdelen endres ikke. Magasininnholdet og høyeste regulerte vannstand (HRV) og laveste regulerte vannstand (LRV) endres ikke i forbindelse med ombyggingen. Dammen vil etter ombyggingen bli større og ruve mer i landskapet. Dagens vegetasjon på luftsiden av dammen må fjernes fordi den over tid kan svekke damkonstruksjonen. I stedet vil dammen bli plastret, det vil si at stein blir stablet og «låses» i et spesielt mønster.

Ny veg og bru over Tisleia

Kjørevegen som i dag går over dammen legges om. Den nye veien vil gå på bru over Tisleia nedenfor dammen.

Masseuttak

Det etableres ikke masseuttak ved Tisleifjorden. Massene til dambyggingen hentes fra eksisterende brudd ved Fjerdingsbekken i Gol.

Nytt kraftverk i dammen

I tilknytning til damarbeidene skal Skagerak Kraft AS bygge et nytt småkraftverk inntil dammen. Tisleifjord kraftverk skal bruke vannet som i dag slippes gjennom tappelukene. Kraftverket får en ytelse på 1,6 MW og vil produsere 6,5 GWh/år, omtrent tilsvarende strømforbruket til 325 husstander.


Konsekvenser

Arbeidene ved Dam Tisleifjord skal gjennomføres slik at de er til minst mulig ulempe for miljøet og brukere av området, men noen konsekvenser vil det være. De mest merkbare vil være transport og støy knyttet til anleggsarbeidene, og lavere vannstand enn normalt.

Stenging av vegen over dammen

Vegen over dammen stenges når anleggsarbeidene starter. Når den nye vegen nedenfor dammen står klar, vil den være forbeholdt anleggstrafikk mellom 1. april og 1. november. Den vil være åpen for ferdsel vinterstid.

Anleggstrafikk

Det blir noe ekstra trafikk på vegen Fjellheim-Oset i anleggsperioden. Vegen er forsterket for å tåle anleggstrafikken, og det er bygget helt ny veg forbi Oset hotell for å redusere ulempene for hotellet. Steintransport vil hoved sakelig foregå vinterstid for å minske belastningen på vegen. For å redusere ulempene for brukerne av vegen, er mye stein allerede tilkjørt og mellomlagret ved dammen.

Vannstand og vannføring

Vannstanden i Tisleifjorden vil være noe lavere enn normalt under anleggsperioden. Det gjelder spesielt perioden mai til oktober i 2013 og 2014, hvor vannstanden må holdes minst 2,5 meter lavere enn høyeste regulerte vannstand (HRV) på 820,57 meter over havet. Vannstanden vil ikke på noe tidspunkt være lavere enn laveste regulerte vannstand (LRV) på 809,07 meter over havet.
I kortere perioder, i forbindelse med bygging av brukar for veien og fangdam for kraftverket, vil vannføringen i Tisleia reduseres til minstevannføring. I anleggsperioden for øvrig vil vannføringen i Tisleia bli lite påvirket.