Dam Dalsfos oppgraderes

Hva skal gjøres?

Dammen

Dammen ved Dalsfos ble oppført i 1903 og er en massivdam i betong forblendet med bruddstein. Øverst har den et nålestengselløp som brukes ved flomavledning. Dette flomavledningsløpet tilfredsstiller ikke lenger dagens forskriftskrav. Det er også kommet nye sikkerhetskrav for å sikre stabiliteten av dammen.
Lukehusene på toppen av dammen, samt det tilliggende kraftverket, er foreslått bevart som kulturminner. For å ta hensyn til dette er ombyggingen planlagt utført slik at mest mulig av den opprinnelige dammen bevares teknisk og estetisk.

Ny flomavledning

Nålestengselløpet fjernes fordi det ikke tilfredsstiller dagens krav til sikkerhet for flomavledning. I stedet vil det bli laget en hydraulisk segmentluke, som sammen med en tilsvarende luke fra 1994 skal sørge for flomavledning ved dammen.
I forbindelse med den nye flomavledningen skal det sprenges ut cirka 20 000 kubikkmeter steinmasse. Massen skal benyttes i umiddelbar nærhet til dammen og reduserer dermed den totale trafikkbelastningen i nærområdet.

Konsekvenser i anleggsperioden

Ombyggingen av Dam Dalsfos skal gjennomføres slik at den er til minst mulig ulempe for naboer og brukere av området. Arbeidene kan likevel ikke gjennomføres helt uten merkbare konsekvenser for omgivelsene. De største virkingene vil være støy knyttet til anleggsarbeidene, anleggstrafikk på lokalveiene og forbigående lavere vannstand.

Støy

Under arbeidene med den nye flomavledningen vil det periodevis pågå sprengningsarbeider. Det må påregnes støy fra sprengninger, arbeid på dammen og trafikk i hele anleggsperioden.

Vannstand i Toke

I forbindelse med fjerning av det eksisterende nålestengselset, og gjenstøping av dette partiet, er det nødvendig å ha lav vannstand i Toke. Gjennom høsten og vinteren 2012/2013 vil derfor vannstanden være noe lavere enn det som er normalt for årstiden. Den vil imidlertid ikke på noe tidspunkt være lavere enn laveste regulerte vannstand (LRV) på 55,75 meter over havet. I resten av anleggsperioden vil vannstanden i Toke variere som normalt i henhold til årstid og nedbørsmengder.

 

Trafikkavvikling

Det vil bli økt trafikkbelastning fra Gjerdemyra til damanlegget på Dalsfos i anleggsperioden. Først og fremst dreier dette seg om transport av utstyr og materiell til anlegget og betong til støpearbeidene.