Planer om storkraft i Valdres

Her er det planlagt at inntaket for Vinda kraftverk skal ligge.

Norge har et nasjonalt mål om å øke produksjonen av fornybar kraft frem mot 2020. Skagerak Kraft arbeider for å bidra med sin andel og har planer for flere vannkraftutbygginger. Et av de større er i elven Vinda i Øystre Slidre kommune i Valdres.

Skagerak Kraft sitter med ca. 65 prosent av fallrettighetene i vassdraget, mens kommunen, Opplysningsvesenets fond og én grunneier sitter med de resterende. Skagerak er i dialog med de andre fallrettseierne for å se på et mulig samarbeid.

Lite konfliktfylt
Planene for Vinda kraftverk er å bygge et rent elvekraftverk uten regulering. I Samlet plan for vassdrag er flere forskjellige utbygginger av Vinda vurdert og kategorisert i forhold til kraftverksøkonomi og konfliktnivå. Her kommer elvekraftverket ut som et lite konfliktfylt prosjekt. Alternativene med reguleringsmagasin og/eller overføringer til andre vassdragsområde vurderes som mer konfliktfylte og anses ikke som aktuelle for utbygging.

Alltid konsekvenser
Vannkraftutbygginger vil alltid gi konsekvenser for omgivelsene, både positive og negative. Et eget konsekvensutredningsprogram skal kartlegge virkningene for natur og samfunn. For å redusere virkningene stilles det i dag alltid krav til minstevannføring ved slike utbygginger. En positiv effekt av utbyggingen vil være at det gir inntekter for grunneiere og kommunen.

"Storkraft"
De foreløpige beregningene tyder på at kraftverket vil kunne få en årlig middelproduksjon på cirka 50 GWh. Det er så stort at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kategoriserer det som en større kraftutbygging. Det krever en grundig konsesjonsbehandling med både forhåndsmelding og konsekvensutredninger før en konsesjonssøknad kan sendes.

Kraftverket er planlagt med et inntak cirka 100 meter nedstrøms utløpet til vannet Søre Vindin. Derifra føres vannet i fjell ned til kraftstasjonen og videre ut i Heggefjorden. Det gir et fall på ca 231 meter. Foreløpig er planen er å sende forhåndsmelding med forslag til konsekvensutredningsprogram til NVE innen utgangen av året. Konsesjonssøknaden vil følge i løpet av 2013.

Havner ikke i småkraftkøen
NVE har de siste årene hatt lang saksbehandlingstid på småkraftverk, men større prosjekter blir prioritert og "rykker forbi" denne køen. Dermed er man ikke avhengig av å sende konsesjonssøknaden innen utgangen av 2012 for å være sikker på å komme inn under ordningen om elsertifikater. Dersom man får et konsesjonsvedtak i løpet av 2016 vil kraftverket kunne stå ferdig i 2019.

 
PUBLISERT  _  _ 03.04.2013

Samarbeidsavtale om Vinda kraftverk

I forbindelse med planene om Vinda kraftverk har Øystre Slidre kommune, Clemens Kraft og Skagerak Kraft inngått en samarbeidsavtale. Så langt er det sendt en forhåndsmelding om prosjektet til Norges vassdrags- og energidirektorat.

Relatert

 Vinda kraftverk

Link:

Les mer om myndighetenes saksbehandling ved større vannkraftutbyggingr på nve.no

Fakta om Vinda kraftverk

  • Sted: Vinda i Øystre Slidre kommune, Oppland.
  • Produksjon: Ca 50 GWh
  • Fall: 231 meter
  • Kostnad: 200 mill kr
  • Fallrettigheter: Skagerak Kraft, Øystre Slidre kommune, Opplysningsvesenets fond, private grunneiere.