Småkraftverk i Valdres

Skagerak Kraft ser på mulighetene for å bygge et småkraftverk i Sundheimselvi i Nord-Aurdal kommune. Foreløpige beregninger viser at det kan gi 23,4 GWh ny fornybar vannkraft.

Se oversiktskart over prosjektet her.

Samarbeid
Skagerak Kraft og en rekke lokale grunneiere eier fallrettene i Sundheimselvi. Grunneierne inviteres til et samarbeid om utbyggingen ved en bruksordningssak i Jordskifteretten. Samtlige falleiere vil da få andeler i et falleierlag og gis rett til en falleie. Medlemmene i falleierlaget gis rett men ikke plikt til å bli med i driftsselskapet som forestår utbygging og drift av kraftverket.

Driftsselskapet blir trolig stiftet som et aksjeselskap. Skagerak vil som største falleier bli majoritetseier i både falleierlaget og driftsselskapet.

Natur og samfunn
Kraftverket er planlagt som et rent elvekraftverk uten reguleringsmagasin. En utbygging vurderes å gi relativt små konsekvenser for natur og samfunn. Av de forholdene som så langt er identifisert, er det noen man spesielt oppmerksomme på:

Sundheimselvi går gjennom et par bekkekløfter som antas å være viktig for biologisk mangfold. 

  • Nederste del av elven har også et lite fossefall som kan ses fra europaveien på andre siden av Strondafjorden. 
  • Krav til minstevannføring vil være et viktig tema for konsesjonsbehandlingen.
  • En utbygging vil på den andre siden gi inntekter til grunneiere og kommunen.

Parkerer gamle planer
På slutten av 80-tallet sendte Vestfold Kraft (i dag en del av Skagerak Energi) en konsesjonssøknad om å få bygge Sundheimselvi Kraftverk i Valdres. Prosjektet var omstridt og ville blant annet medført regulering av flere vann i nærheten av hytteområdene på Vaset. Prosjektet ble lagt til side som følge av Stortingets behandling av Samlet plan for vassdrag i 1988.
I januar 2012 sendte Skagerak Kraft sammen med lokale grunneiere inn konsesjonssøknad for Ala småkraftverk litt lenger nord i Valdres. En småkraftutbygging i Ala og Sundheimselvi vil gjøre det umulig å bygge Sundheimselvi Kraftverk slik det var planlagt på 80-tallet.

Konsesjonssøknad innen 2013
Målet er å få sendt en konsesjonssøknad innen utgangen av året. I forbindelse med elsertifikatordningen som ble vedtatt i 2011 har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sagt at de ikke kan garantere at småkraftprosjekter som blir konsesjonssøkt etter 1. januar 2013 blir behandlet i tide til at de kommer inn under ordningen. Det er bare kraftverk som settes i drift før 2020 som har krav på elsertifikater.

Relatert

Fakta:

(Alle tall er foreløpige anslag)

  • Sted: Sundheimselvi i Nord-Aurdal kommune, Oppland.
  • Produksjon: 23,4 GWh
  • Fall: 371 meter
  • Rørgate: 4,3 km
  • Kostnad: Ca 105 mill kr