Konsesjonssøknad for Kilåi

Kilåi, Fyresdal Telemark fylke

Skagerak Kraft har levert inn konsesjonssøknad for å bygge og drifte Kilåi kraftverk i Fyresdal i Telemark fylke. 

Konsesjonssøknad Kilåi i Fyresdal, Telemark fylkeKraftverket er beregnet til å produsere 5,3 GWh i et midlere år. Med en utbyggingskostnad på 18 mill kr pr 1.1.2010 gir dette en utbyggingspris på 3,40 kr/kWh. Rørgaten vil bli gravd ned på hele utbygningsstrekningen, med unntak av ca 400 meter som bores av fallhensyn og for å minimalisere landskapsinngrepene. Den ca 1400 meter lange kraftledningen vil bli lagt som jordkabel. Inntaket er planlagt direkte fra Saurvatn uten regulering. Det er ikke planlagt bygging av nye veger utover korte adkomster til inntak og kraftstasjon. Berørte arealer tilbakeføres til opprinnelig tilstand etter anleggsperioden ved opprydding og revegetering.

Miljøhensyn
Utbyggingen vil ha liten negative konsekvens for biologisk mangfold, fisk og ferskvannsbiologi og flora og fauna. I tillegg vil utbyggingen har svært små landskapsmessige konsekvenser utover betydningen av noe redusert vannføring. Den reduserte vannføringen i Kilåi vil i liten grad medføre negative konsekvenser for friluftsliv, vannkvalitet, vannforsyning, landbruk og kulturminner.

NVE har sendt konsesjonssøknaden på høring. Frist for uttalelser til NVE er 30.09.2010

Klikk her for å se meldingen med vedlegg