Store damutbedringer

Dalsfosdammen i Kragerø

Januar 2010 trådte den nye damsikkerhetsforskriften i kraft. De nye bestemmelsene klassifiserer alle dammer etter det skadepotensial de har. Største skadepotensial gir klasse 4, minst skadepotensial klasse 0. Skagerak Energi har mer enn 50 dammer klassifisert fra 1 til 4 og like mange uklassifiserte (0).

For dammer i klasse 4 innebærer et eventuelt dambrudd konsekvenser for minst 150 boenheter. Forskriften krever at alle dammer i denne klassen skal kunne tåle jordskjelv og den størst tenkelige flom (tusenårsflom). De skal også utstyres med bombekappe av storstein. Alle dammer og klassifiserte vassdragsanlegg skal ha jevnlige kontroller og oppfølging. En dam i klasse 1 skal kunne tåle en flom som gjentas hvert 500 år, men behøver ikke dimensjoneres for jordskjelv.

I tillegg til generell damsikkerhet har NVE ansvaret for at regulanten følger opp pålagte konsesjonsvilkår, så som fiskeutsetting og andre miljøtiltak med tanke på allmennheten.

Ombyggingene vil ikke gi økt kraftproduksjon, til tross for at enkelte dammer heves betydelig.

De første store ombyggingsjobbene er allerede ute på anbud, og flere vil komme i løpet av 2012. Her er noen av de største:

  • Dam Sønstevatn ved Uvdal kraftverk, som er en steinfyllingsdam, er pålagt ombygget med kroneheving og plastring på begge damsider, samt etablering av nød tappeluke i tunnel under dammen. Kostnad anslagsvis 125 millioner kroner.

  • Dam Tilsleifjord i Nord-Aurdal, som er en steinfyllingsdam, er pålagt hevet med 2,6 meter. Dammen er 800 meter lang og hevingen vil kreve cirka 80 000 m3 sprengstein. Kostnad anslagsvis 130 millioner kroner.
  • Dam Dalsfos ved Dalsfos Kraftstasjon i Kragerø har et langt nålestengsel, der staver av tre danner tettingen i deler av flomløpet. Denne typen flomavledningsorgan er ikke lenger godkjent og må bygges helt om. I tillegg skal det bygges ny tappeluke. Kostnad anslagsvis 55 millioner kroner.

I tillegg til disse store enkeltprosjektene i nær fremtid, venter det store ombygginger i Hjartdøla kraftverk, der 10 dammer skal rehabiliteres for om lag et par hundre millioner kroner. Ved Sundsbarm kraftverk er to dammer klassifisert i klasse 4 og må bygges om for å kunne tilfredsstille de nye damforskriftene.