Nettleie


Nettregulering

Skagerak Nett fastsetter nettleien du betaler, men myndighetene ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har fastsatt en grense for selskapets inntekter.

NVE gjennomgår Skagerak Netts regnskaper årlig og fastsetter hvor stor inntekt Skagerak Nett kan ha. Denne inntektsrammen fastsettes slik at den skal dekke kostnadene samt gi en rimelig avkastning til eierne, dersom selskapet drives effektivt.

For å fastsette nettleien lages det en beregning over antatt strømforbruk for perioden. Nettleien kundene betaler bestemmes ved at inntektsrammen fordeles på antall kunder og det totale, antatte forbruket.

Dersom forbruket endres, vil også forutsetningene for beregningene endres. En økning i forbruket vil føre til større transportvolum, og således lavere priser. Omvendt vil lavere forbruk føre til høyere nettleie.