Skade på Skageraks anlegg kan medføre erstatningsansvar

Høyspenning_Livsfare

Det er forbundet med stor fare å skade Skagerak Netts kabler eller luftlinjer. Eksempler kan være når spenningsførende kabler graves over, trær blir felt på ledningene, eller når landbruks eller anleggsmaskiner kommer for nær våre luftlinjer.

Strømgjennomgang/overslag kan også oppstå på avstand, dvs. før gjenstander kommer i berøring med luftledningen eller anlegget.

I brosjyrene til høyre finner du informasjon om hvilket ansvar og plikter du har ved graving og arbeid nær ved våre anlegg.


Erstatningsansvar:

Den som forårsaker skade på Skagerak Netts anlegg (kabler, luftledninger, nettstasjoner, kabelskap etc. og eiendom) vil – dersom vedkommende har opptrådt uaktsomt - bli stilt økonomisk ansvarlig for de totale kostnadene som påføres nettselskapet. Skadevolder vil bli fakturert for:

  • reparasjons- og materialkostnader
  • kostnader som følge av avbrudd i strømleveransen (såkalte KILE-kostnader).

Et eksempel: En gravemaskinfører skader en 11 kV kabel / linje i et boligområde. Skaden medfører et utfall av strømforsyningen for 1000 nettkunder. Da kan erstatningsbeløpet for avbrudd i strømleveransen bli cirka 200 000 kroner for skadevolder.


Hva er uaktsomhet?

Arbeider i bakken

Med uaktsomhet menes at man ikke har

  • overholdt nettselskapets krav om å innhente godkjenning av gravemelding
  • gjennomført påvisning av kabler dersom gravemeldingen viser at det er kabler i bakken i områder hvor det skal graves
  • foretatt graving i henhold til nettselskapets retningslinjer eller pålegg

Du finner all nødvendig informasjon om dette i vår brosjyre "Anleggsarbeid i bakken? Spør alltid før du starter".

Arbeider i nærheten av luftnett

Det er uaktsomt dersom du ikke følger nettselskapets retningslinjer eller pålegg som gjelder for arbeid nær ved nettanlegg. Dersom det skal foregå arbeider mindre enn 30 meter fra våre høyspente nettanlegg skal nettselskapet varsles på forhånd for nærmere avtale.

Felling av trær

Det er forbundet med stor fare å felle trær nær våre ledninger. Trær som ligger på ledningen må betraktes som spenningsførende og kan lede livsfarlig strøm gjennom en person som kommer i kontakt med dem.
Hvis du planlegger trefelling nær våre ledninger, må du ta kontakt med oss på tlf. 815 33 933 i god tid før arbeidene starter.Dersom du mot formodning skulle felle et tre på en av våre ledninger, må du slippe sagen, fjerne deg fra treet og ringe vår driftssentral på feilmeldingsnummer 815 20 050. Det er svært viktig at våre folk kommer på stedet og fjerner treet etter de sikkerhetsbestemmelser som gjelder for denne type arbeider.  

Landbruksmaskiner

En annen arbeidsoperasjon som krever stor årvåkenhet, er kjøring og bruk av landbruksmaskiner (for eksempel høye skurtreskere) under eller i nærheten av Skagerak Netts ledninger. Normalt skal ledningene ha en høyde som gjør at skurtreskere kan passere under med god margin. Vi ser imidlertid at størrelsen på denne typen redskaper stadig øker, samtidig som vi fra tid til annen opplever at det er gjort tiltak som kan ha hevet marknivået. Dette kan føre til at redskapene kommer for nær ledningene og at det oppstår overslag. Dersom det er den minste tvil om at redskapen kan passere under laveste ledning (jordledning) med god margin, skal nettselskapet kontaktes.

Graving, lasting og lossing

Ved graving, lasting og lossing eller annen entreprenørvirksomhet nær våre ledninger skal nettselskapet alltid kontaktes ved arbeider innenfor 30 m grensen.

Vi ber innstendig om at dette overholdes nettopp for å ivareta sikkerheten til dere som har en jobb å gjøre der ute.

 

Erstatningskrav

Reparasjonskostnader

Skagerak Nett vil fakturere skadevoldere som har opptrådt uaktsomt for alle kostnader, både materiell- og arbeidskostnader som påløper ved utbedring av skaden.

Kostnader som følge av avbrudd i strømleveransen (KILE-kostnader)

Ved avbrudd i strømforsyningen i høyspenningsnettet, må Skagerak Nett betale kundene en samlet erstatning for ikke levert energi. Betalingen skjer i form av lavere tariffer. Den som på en uaktsom måte forårsaker avbrudd, vil normalt bli fakturert for disse avbruddskostnadene.

Det er NVE som bestemmer hvordan avbruddskostnadene skal beregnes. Dette er regulert av den såkalte KILE-ordningen. KILE står for "Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi". Disse kostnadene utgjør et økonomisk tap for nettselskapene, og i henhold til Høyesterettsdom fra 2005, kan slike tap kreves erstattet i henhold til alminnelige erstatningsrettslige regler. KILE-ordningen er regulert av Forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer og i Forskrift nr. 1557 om leveringskvalitet i kraftsystemet. Mer om KILE-ordningen finner du på NVEs nettsider.

Skagerak Nett vil med virkning fra 01.01.2017 kreve skadevoldere som har opptrådt uaktsomt for alle kostnader nettselskapet har som følge av avbrudd i strømforsyningen. Disse kostnadene omfatter reparasjons- og materialkostnader, samt nettselskapets kostnader knyttet til ikke levert energi (KILE-kostnadene). Dersom avbruddene målt i ikke levert energi er store, kan KILE-beløpene bli betydelige.

Relatert

Anleggsarbeid i bakken

Les vår brosjyre "Anleggsarbeid i bakken? Spør alltid før du starter!"

 

 

Aktiviteter nær høyspentlinjer

Brosjyre_aktiviteter_hoespent

Før du setter i gang gravearbeider bør du lese brosjyren "Aktiviteter nær høyspentlinjer og kabler er livsfarlig"