Personvernerklæring

Skagerak Nett har fokus på å ivareta og beskytte sine kunders personvern og etterstreber til enhver tid å behandle personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning, herunder personopplysningsloven og personopplysningsforskriften.

1. Behandlingsansvarlig
Skagerak Nett AS har utpekt seksjonssjef for Kundetjenester som behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Denne har følgelig ansvaret for at kundebehandlerne håndterer personopplysninger på en forsvarlig måte, og i henhold til det til enhver tid gjeldende regelverk.

2. Formål med behandling av personopplysninger
Skagerak Nett registrerer personopplysninger om våre kunder for å kunne identifisere korrekt kunde på våre anlegg slik at leveranse, kundebehandling, fakturering og innkreving av utestående kan gjennomføres på en korrekt og sikker måte.

3. Behandlingsgrunnlag
Ved å bestille tjenester fra Skagerak Nett og når et kundeforhold/avtale opprettes samtykker kunde til at Skagerak Nett innhenter, registrerer og behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen. Det er Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapenes nøytralitet mv som definerer hvilke opplysninger som skal registreres ved opprettelse av nettleieavtale.

4. Hvilke personopplysninger behandles?
Skagerak Nett registrerer og behandler de personopplysninger kunden oppgir ved bestilling av abonnement og dermed inngåelse av nettleieavtale, for eksempel navn, fødselsnummer, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Det er et minimumskrav å opplyse om navn, fødselsdato og adresse for at Skagerak Nett skal kunne opprette kundeforholdet.

I tillegg samler Skagerak Nett løpende inn og behandler informasjon om kundens strømforbruk samt hvilken strømleverandør kunden har.

Personopplysninger samles inn ved at kunde selv oppgir opplysningene ved bestilling og ved endringer i kontaktinformasjon. Dette kan skje via telefon til vårt kundesenter, skriftlig eller via elektroniske bestillingsskjema på www.skagerakenergi.no. Fødselsnummer innhentes fra Det sentrale folkeregister på bakgrunn av navn og fødselsdato som kunde har oppgitt ved bestilling. Personopplysninger kan også registreres på bakgrunn av melding/bestilling fra kundens strømleverandør.

5. Utlevering av opplysninger til tredjepart - taushetsplikt
Skagerak Nett utleverer ikke personopplysninger til utenforstående unntatt når utlevering av personopplysningene skjer

a) Med samtykke fra den opplysningen gjelder
b) Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov
c) Etter pålegg fra domstol eller annen myndighet
d) Som ledd i betalingsinnkreving hvor det foreligger saklig grunn

Der det er nødvendig for å sikre administrasjonen av våre tjenester vil Skagerak Nett gjøre tilgjengelig nødvendige personopplysninger for de selskaper som forestår den tekniske eller administrative driften av våre tjenester. Skagerak Nett er ansvarlig for at slik tredjepart overholder Skagerak Netts krav til behandling og bruk av personopplysninger.

Alle ansatte i Skagerak Nett signerer Taushetserklæring samt Nøytralitetserklæring ved tiltredelse.

6. Lagring og sletting av personopplysninger
Personopplysninger lagres i Skagerak Netts kundeinformasjonssystem. Personopplysningene lagres så lenge Skagerak Nett har et saklig behov for dette.
Tilgang til kundeinformasjonssystemet gis kun til ansatte som har behov for tilgang for å sikre daglig drift. Tilgang til kundeinformasjonssystemet er begrenset ved bruk av individuelle brukernavn og passord.

7. Sikring av personopplysninger
Skagerak Nett har rutiner og systemer for å begrense tilgangen til personopplysninger samt at personopplysninger ikke kommer på avveie.

Skagerak Nett har opplæringsprogram for nye ansatte som gis tilgang til personopplysninger og det gjennomføres jevnlig en gjennomgang av gjeldende rutiner for alle saksbehandlere.

8. Dine rettigheter
Kunde kan til enhver tid kreve innsyn i de opplysninger som Skagerak Nett har registrert om vedkommende. Kunde kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning.

9. Revisjon av personvernerklæring
Skagerak Nett kan endre personvernerklæringen dersom behandlingen av personopplysninger endres eller ved endringer i lover eller forskrifter som krever endringer i personvernerklæringen.

10. Kontaktopplysninger
Kunde kan kontakte kundeservice på tlf 815 33 933 eller henvende seg via e-post til kundeservice@skagerakenergi.no for retting/sletting av uriktige opplysninger.

Forespørsel om innsyn i registrerte opplysninger eller spørsmål om vår personvernerklæring rettes skriftlig til:

Skagerak Nett AS
Kundetjenester
Postboks 80
3901 Porsgrunn