Tilnytning til nett - større anlegg

I forbindelse med planleggingen bør utbygger være særlig oppmerksom på disse forholdene:

  • Vær ute i god tid da bygging av nettinfrastruktur kan involvere mange interessenter som grunneier, naboer, kommune, Statens vegvesen, Kystverket og ulike vernehensyn (Fylkesmann/fylkes-kommune).
  • Bruk det elektroniske søknadsskjemaet til å gi Skagerak god informasjon for effektiv saksbehandling.
  • Utbygger er ansvarlig for å koordinere partene som er involvert. Det kan være hensiktsmessig å bruke en profesjonell koordinator (byggherres representant). Skagerak Nett tar ansvar for sitt arbeid og leveranser.

 

Ved tilknytning av nye eller omlegging av eksisterende anlegg oppgis leveransetider som forteller kundene (utbygger) hvor lang tid Skagerak Nett beregner til saksbehandling og utførelse.

Tilknytning_Flytskjema_leveringstider

For at Skagerak Nett skal overholde fristene må utbygger så tidlig som mulig oppgi relevant informasjon i et eget søknadsskjema. Når søknadsskjemaet er ferdig utfylt mottar utbygger en bekreftelse på e-post.

10 dager etter at søknaden er sendt skal utbygger motta en tilbakemelding fra Skagerak Nett. Etter en dialog vil Skagerak Nett sende utbygger et utkast til "standardavtale for nettilknytning". Avtalen regulerer overordnet fremdriftsplan, partenes forpliktelser, kostnader, HMS-forhold og øvrige relevante vilkår. Avtalen skal signeres av begge parter før Skagerak Nett starter sitt utbyggingsprosjekt.  

Når avtalen er undertegnet skal prosjektering og utførelse normalt ta fra 2 til 6 måneder, avhengig av hva slags type tilknytning det er snakk om.

Tilknytning_nett_kategorier

* For boligfelt skal gateadresser være klargjort.

Fristene gjelder fra Skagerak Netts standardavtale for nettilknytning er undertegnet og forutsetter at trasevalg er avklart med grunneier. Tidsangivelsene kan avvike i forbindelse med ferieavvikling i juli, og ved ugunstige klimatiske forhold, først og fremst kulde.

Relatert

Søknad om utbygging 

Utbygging_ikon

Klikk her for å fylle ut skjema om utbygging

 

 

Anleggsarbeid i bakken

Les vår brosjyre "Anleggsarbeid i bakken? Spør alltid før du starter!"