Plusskunde

Hvem kan bli plusskunde?

Alle sluttbrukere med egen kraftproduksjon, hvor normalt årsforbruk er større enn produksjonen kan bli plusskunder. Produksjonsanlegget kan maks ha 100 kVA ytelse for å kunne være plusskundeanlegg. Produksjonsanlegg som leverer elektrisk energi til flere sluttbrukere omfattes ikke av plusskundeordningen. Det stilles ingen krav til produksjonskilde (sol, vind, vann, bio osv) for å bli plusskunde.

For å gjøre det enkelt å bli plusskunde har NVE gitt en generell dispensasjon fra enkelte krav i dagens forskrifter. Dette innebærer at det lokale nettselskapet kan kjøpe overskuddskraft fra plusskundene og avregne kunden netto energiledd. Kunden slipper andre tariffledd på innleveringen. Plusskunden slipper å ha egen Balanseavtale med Statnett og trenger ikke tilgang til det norske engrosmarkedet for elkraft.

Hvilke tekniske krav stilles til plusskunder?

Nettselskapet stiller tekniske krav til plusskundeanlegget, for å sikre at anlegget ikke bidrar til redusert leveringskvalitet for andre kunder. En elinstallatør må forestå arbeid i tilknytning til strøminstallasjonen. Videre stilles det krav om automatisk utkobling av anlegget ved feil i distribusjonsnettet (strømbrudd), anlegget må da ligge utkoblet til normal drift er gjenopprettet i nettet.  

Hvilke kostnader får en plusskunde?

Plusskunden må dekke alle kostnader i egen installasjon, herunder kostnader til installatør som må melde anlegget inn til nettselskapet.
Kostnader til ny måler og montasje av måleren dekkes av nettselskapet.

Måling

Plusskundene må ha en fjernavlest måler som måler både uttak og innlevering.

Hvordan selger plusskundene sin overskuddskraft?

Nettselskapet kjøper overskuddskraften fra plusskundene. Prisen settes til den gjeldende spotpris (områdepris) hos NordPool Spot time for time (-0,5 øre/kWh).

Nettleie:

Plusskunden vil få betalt for et energiledd for sin innlevering på nettet. I dag godtgjøres kunden med samme beløp som energileddet i næringstariffen for vinterperioden.

For uttak vil kunden betale samme pris på nettleie som før kunden ble plusskunde, men energiuttaket vil reduseres, noe som igjen vil redusere nettleiekostandene.

  • Innmatingstariff for plusskunder: Plusskunde (NEPLUSS) - se Nettleie Privat
Relatert

Det er en høringsprosess rundt de tekniske funksjonskravene. Utkastet er allikevel retningsgivende for krav som settes til utstyr.

Innmatingstariff for plusskunder: Plusskunde (NEPLUSS)

Les mere om:

Lover og regler:

Se www.lovdata.no

  • Vannressursloven
  • Plan- og bygningsloven
  • Verneplan for vassdrag
  • Fallrettigheter - ervervskonsesjon
  • Energiloven

Kontakt oss: