Velkommen til Skagerak Energi

Skagerak Energi er en betydelig aktør innenfor energiforsyningen i Norge. Konsernets virksomhet er konsentrert om produksjon, omsetning og overføring av elektrisk kraft og annen energi.

Høring av konsesjonssøknad


Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt søknad om konsesjon fra Skagerak Nett AS for å bygge om en 132 kV kraftledning ved Farriseidet i Larvik kommune og å rive ett trådsett på dagens kraftledning mellom Bergeløkka og Brunla transformatorstasjoner.

Grunn- og rettighetshavere som blir berørt av ekspropriasjonssøknaden, kan finne relevant informasjon om hva det innebærer på www.nve.no/grunneierinfo.

Skjema for uttalelser finner du på NVEs internettsider. Uttalelser kan også sendes som e-post til nve@nve.no eller som brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO.