Eierforhold finansielle sider. Kakediagram

Pressemelding datert 22.2.2016

- Hvis vi ser bort fra engangseffekter, er resultatet svakt som følge av et krevende kraftmarked, sier konsernsjef Knut Barland.

Driftsresultatet endte på 692 millioner kroner, tilsvarende 158 millioner kroner året før. Resultatforbedringen skyldes i hovedsak bokføring av urealiserte gevinster for sikring av framtidig kraftsalg, samt salg av Småkraft AS.  Korrigert for engangsposter ble underliggende resultat etter skatt 264 millioner kroner (295 millioner kroner), en nedgang på 9 % fra foregående år. Fjordkraft, som Skagerak eier 48% av, bidro positivt til resultatet med sitt beste resultat noensinne.

Svekkelsen i kraftprisene fortsatte gjennom 2015 til det laveste nivået siden 2000, ned 23 % fra 2014. Samlet kraftproduksjon ble 6,1 TWh.

- Markedets vurdering er at prisene skal holde seg på et lavt nivå i årene som kommer, så vi må være beredt på at lønnsomheten vil være begrenset fremover, sier Barland. God kostnadskontroll og videre utvikling av våre forretningsområder vil derfor være sentrale elementer i arbeidet med å sikre våre eiere god avkastning.

I 2015 ble det gjort en betydelig satsing på biogass i vår region gjennom samarbeidet med det kommunalt eide biogassanlegget (Vesar) i Tønsberg. Skagerak har nå inngått avtaler om levering av biogass til buss-selskapene i Tønsbergregionen og Grenland.

- Allerede i 2016 vil en stor del av kollektivtrafikken i vår region benytte biogass som drivstoff, og dermed være utslippsfri, sier Barland.  Vi er stolte av at vi med vår satsing er en viktig bidragsyter til at dette blir en realitet, avslutter han.

For ytterligere informasjon:

  • Konsernsjef  Knut Barland: 911 13 048
  • Kommunikasjonssjef  Thor Bjørn Omnes: 957 67 947