Bedret årsresultat og gode HMS-tall

Last ned årsrapport 2013 (pdf)                        Last ned GRI-indeks 2013 (pdf)        

  

Skagerak-konsernets samlede netto driftsinntekter ble 2810 millioner kroner, en økning på 4,5 % fra 2012. Resultat etter skatt ble 488 millioner kroner, en økning på 172 millioner kroner fra 2012. Resultatendringen skyldes særlig høyere kraftsalgsinntekter i 2013. Dette viser de foreløpige tallene for 2013.

- Vi leverer et godt resultat i år, men lave prisforventninger gjør at vi ikke kan forvente like gode resultater i årene som kommer. Vi står foran noen år med store investeringer som på sikt vil gi oss et enda bedre økonomisk fundament, sier konsernsjef Knut Barland.

Gode HMS-tall
Konsernsjefen er glad for at tallene for helse, miljø og sikkerhet (HMS) er markant forbedret i 2013.

- Vi har over tid jobbet med å systematisere arbeidet vårt innenfor HMS. Jeg skal være forsiktig med å trekke absolutte konklusjoner, men jeg mener at dette arbeidet har vært et viktig bidrag til de gode resultatene i 2013, både når det gjelder skader og sykefravær.

Sykefraværet går markant ned fra 4,6 prosent i 2012 til 3,6 prosent i 2013. Enda sterkere er forbedringen innenfor personsikkerheten, hvor antall skader med fravær per million arbeidstimer (H1) har gått ned fra 7,4 til 2,2.

Økonomisk utvikling i forretningsområdene
Inntjeningen i 2013 var tilfredsstillende for forretningsområdene Kraft og Nett. I de mindre forretningsområdene; elektroentreprenør, fjernvarme og naturgass, arbeides det med tiltak for forbedring av lønnsomheten, både når det gjelder økte volumer og omstilling mot nye segmenter. Dette vil styrke kontantstrøm og resultater.

Kraft:
Skagerak Kraft hadde i 2013 en samlet produksjon på 5,447 TWh mot 6,035 TWh i 2012. Høyere kraftpriser gjorde likevel at driftsresultatet før avskrivninger steg fra 993 i 2012 til 1105 millioner kroner i 2013. Virksomheten har investert 434 millioner kroner i 2013, hvorav de største prosjektene er ny kraftutbygging i Brokke i Setesdalen samt rehabilitering av dammene Sønstevatn i Uvdal, Tislei på Golsfjellet og Dalsfos ved Kragerø.

Nett:
Driftsresultat før avskrivninger i Skagerak Nett økte fra 514 millioner kroner i 2012 til 524 millioner kroner i 2013. Det er i 2013 investert totalt 384 millioner kroner i nettet. Investeringene i nettvirksomheten vil stige de kommende årene, blant annet som følge av myndighetenes pålegg om å innføre avansert måle- og styringssystem (AMS), med nye smarte målere hos alle kunder, innen 2019.

Elektro:
Skagerak Elektro hadde i 2013 en inntektsnedgang på 15 % fra foregående år. Nedgangen skyldes hovedsakelig lavere volum som følge av vridning av aktiviteten fra tradisjonell installasjonsvirksomhet til infrastrukturutbygging og energiservice. Resultat før avskrivninger ble på 1 million kroner.

Varme:
Nye varmesentraler i Horten, Tønsberg Porsgrunn og Skien hadde en sterk positiv effekt på kostnadssiden og økte andelen fornybart brensel. Driftsresultatet før avskrivninger ble -8 millioner kroner mot -19 millioner kroner i 2012. Selskapet er i en oppbyggingsfase og vil ved en forventet økning i kundemassen gradvis styrke kontantstrøm og resultater. Investeringene i 2013 utgjorde 102 millioner kroner.

Naturgass:
Skagerak Naturgass hadde i 2013 driftsinntekter på 135 millioner kroner, omtrent på linje med nivået i 2012. Noe lavere marginer førte til at resultat før avskrivninger gikk ned med 2 millioner til 7 millioner kroner i 2013.

Les mer